Przejdź do treści głównej

Szczegóły

muzyczna refleksja Mikołaja Trzaski


12 listo­pada 1938 r. w Gdań­sku nie­mieccy nazi­ści roz­po­częli prze­śla­do­wa­nia gdań­skiej
spo­łecz­no­ści żydow­skiej. Głów­nym celem tłumu była Wielka Syna­goga.

Naprze­ciw zma­ni­pu­lo­wa­nych pro­pa­gandą ludzi wyszła grupa wete­ra­nów ze 128. pułku pie­choty gdań­skiej, dowo­dzona przez eme­ry­to­wa­nego kapi­tana Dawida Lis­sau­era. Nazi­ści odstą­pili od próby spa­le­nia syna­gogi na widok gdań­skich Żydów odz­na­czo­nych Krzy­żami Żela­znymi, które otrzy­mali za męstwo wyka­zane na fron­tach I wojny świa­to­wej w służ­bie Cesar­stwa Nie­miec­kiego. Mimo aktu odwagi wete­ra­nów, Wielką Syna­gogę roze­brano w maju 1939 r.

Kon­cert Miko­łaja Trza­ski to opa­trzona czy­taną prozą Andrzeja Sta­siuka muzyczna reflek­sja nad utra­co­nym dzie­dzic­twem Gdań­ska, istotą zła, ale także odwagi.

Wstęp wolny / R.S.V.P. @kancelaria@muzeumgdansk.pl do 12.11.19, godz. 10:00.

Koncert odbędzie się 12 listopada br. (wtorek) o godz. 19:00 w Dworze Artusa.

 

 

 

Miko­łaj Trza­ska – uro­dzony w Gdań­sku, sak­so­fo­ni­sta, klar­ne­ci­sta basowy, kom­po­zy­tor, w latach 1988–91 stu­dio­wał sztuki piękne. Wyrósł na grun­cie yassu – arty­styczno-spo­łecz­nego ruchu, który na prze­ło­mie lat 80. i 90. zbun­to­wał się prze­ciw skost­nie­niu kra­jo­wego jaz­zo­wego śro­do­wi­ska. Trza­ska był współ­za­ło­ży­cie­lem naj­waż­niej­szej for­ma­cji yassu – legen­dar­nej Miło­ści oraz (wciąż aktyw­nego) Łoskotu. Choć impet yassu wygasł wiele lat temu, stał się czo­łową posta­cią kra­jo­wej sceny impro­wi­zo­wa­nej. Po okre­sie yas­so­wym, nagrał kilka sku­pio­nych i wyci­szo­nych płyt z braćmi Ole­siami. Akom­pa­nio­wał także poetom – Świe­tlic­kiemu i Andru­cho­wy­czowi, two­rzył pro­jekty muzyczno-lite­rac­kie z Andrze­jem Sta­siu­kiem. Dziś jest lide­rem, mię­dzy­na­ro­do­wego tria Volu­men, człon­kiem m.in., Bas­si­sters Orche­stra czy Sho­far – wyko­nu­ja­cego muzykę żydow­ską, Przede wszyst­kim jed­nak reali­zuje się na grun­cie rady­kal­nego free jazzu, współ­pra­cu­jąc z tuzami świa­to­wej wol­nej impro­wi­za­cji, m.in. z Pete­rem Bröt­zman­nem, Joe McPhee, Kenem Van­der­ma­kiem, Pete­rem Frii­sem Niel­se­nem, Micha­elem Zeran­giem, Cle­men­tine Gas­ser, Joh­nem Tchi­kai, Noelem Akchote. Jest rów­nież uzna­nym kom­po­zy­to­rem muzyki fil­mo­wej i teatral­nej, na stałe współ­pra­cuje m.in. z Woj­cie­chem Sma­rzow­skim.

Andrzej Sta­siuk uro­dził się w 1960 roku w War­sza­wie. Mieszka w Beski­dzie Niskim. Pro­zaik i ese­ista. Autor Murów Hebronu, Dukli, Opo­wie­ści gali­cyj­skich, Dzie­wię­ciu, Jadąc do Baba­dag, Tak­simu, Dzien­nika pisa­nego póź­niej, Gro­chowa, Nie ma eks­pre­sów przy żół­tych dro­gach, Wschodu, Osioł­kiem i kilku innych ksią­żek. Ostat­nio opu­bli­ko­wał Kro­niki beskidz­kie i świa­towe (Woło­wiec 2018). Lau­reat paru nagród, m.in. Nagrody im. Samu­ela Bogu­miła Lin­dego 2002, Nagrody im. Adal­berta Sti­ftera 2005, Nagrody Lite­rac­kiej Nike 2005, Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagrody Lite­rac­kiej Vile­nica 2008, Nagrody Lite­rac­kiej Gdy­nia 2010, Nagrody Nowa Kul­tura Nowej Europy im. Sta­ni­sława Vin­cenza 2011, Dorocz­nej Nagrody Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego 2011 w dzie­dzi­nie lite­ra­tury, Nagrody Lite­rac­kiej m. st. War­szawy 2015, Austriac­kiej Nagrody Pań­stwo­wej w dzie­dzi­nie lite­ra­tury euro­pej­skiej 2016 oraz Nagrody im. Nico­lasa Bouviera 2018. Jego książki są tłu­ma­czone na nie­mal wszyst­kie języki euro­pej­skie.

 

 

koncerty

Inne wydarzenia

Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej
Muzyczne konteksty
koncerty
koncerty
koncerty

Muzyczne konteksty

koncert poświęcony Danielowi Chodowieckiemu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje