Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nikt nam nie weźmie młodości!

Przewiń w dół

wystawy muzyczne w Gdańsku i Gdyni


Cztery wystawy o trój­miej­skich korze­niach pol­skiego roc­k’n’rolla w gdań­skiej i gdyń­skiej odsło­nie, kil­ka­set eks­po­na­tów nale­żą­cych do pol­skich muzy­ków i histo­rii z nimi zwią­za­nych oraz kon­cert Czer­wono-Czar­nych w Teatrze Wybrzeże. „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” – dwu­letni pro­jekt Muzeum Gdań­ska oraz Muzeum Mia­sta Gdyni roz­pocz­nie się 24 marca 2019 r. w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

– Wystawy o histo­rii pol­skiego rocka to efekt współ­pracy dwóch trój­miej­skich muzeów i cie­kawy eks­pe­ry­ment, nie tylko z naszej per­spek­tywy, ale przede wszyst­kim widza. W 2019 r. Muzeum Gdań­ska opo­wie o naro­dzinach big­bitu, a Muzeum Mia­sta Gdyni o gdyń­skiej sce­nie alter­na­tyw­nej. W 2020 r. nasze muzea „wymie­nią” się tema­tami. Ina­czej roz­ło­żymy akcenty i opo­wiemy inne, nowe histo­rie. Feno­men trój­miej­skiej muzyki roz­ryw­ko­wej będziemy przy­bli­żać także poprzez pro­gramy edu­ka­cyjne oraz nie­od­płatne wyda­rze­nia towa­rzy­szące. Dla miło­śni­ków big­bitu zagra legenda, czyli Czer­wono-Czarni – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Wer­ni­saż wystawy w Muzeum Gdań­ska oraz kon­cert Czer­wono-Czar­nych przy­padną w 60. rocz­nicę pierw­szego kon­certu beato­wego w Pol­sce zespołu Rhy­thm & Blues, który odbył się 24 marca 1959 r. w gdań­skim klu­bie Rudy Kot. Wyda­rze­nie jest dziś uzna­wane za dzień naro­dzin pol­skiego roc­k’n’rolla nazwa­nego big­bi­tem lub muzyką moc­nego ude­rze­nia. Dekadę póź­niej roc­kowe tra­dy­cje Trój­mia­sta kon­ty­nu­ował w latach 70. ruch Muzyki Mło­dej Gene­ra­cji, a następ­nie nie­zwy­kle aktywna w latach 80. XX w. Trój­miej­ska Scena Alter­na­tywna.

– Tytuł cyklu „Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści” nawią­zuje do utworu Czer­wo­nych Gitar, bodaj naj­po­pu­lar­niej­szego w histo­rii pol­skiego zespołu big­bi­to­wego. Dwie dekady póź­niej pio­senkę tę powtór­nie wylan­so­wał zespół Pan­cerne Rowery, co sym­bo­licz­nie spina ważne zja­wi­sko kul­tu­rowe. Na wysta­wach w obu muze­ach poka­żemy eks­po­naty, które pozwolą przy­wró­cić kli­mat tam­tych lat, przy­po­mnimy w jak trud­nych warun­kach rodziła się ta nowa wtedy muzyka, muzyka wol­no­ści oraz opo­wiemy o jej trój­miej­skich korze­niach – mówi Agata Abra­mo­wicz, zastępca dyrek­tora Muzeum Mia­sta Gdyni.

W Gdań­sku, wśród ponad stu eks­po­na­tów big­bi­to­wej wystawy, będzie można zoba­czyć instru­menty i sprzęt muzyczny z lat 1959–1970 nale­żące do Jerzego Kos­seli, Bogu­sława Wyrobka i Cze­sława Nie­mena czy zespo­łów: Rhy­thm & Blues, Czer­wono-Czarni, Nie­bie­sko-Czarni, Czer­wone Gitary i wielu innych. Zostaną też poka­zane ubiory sce­niczne, oso­bi­ste pamiątki po muzy­kach, ale też urzą­dze­nia słu­żące do samo­dziel­nej budowy instru­men­tów. Z kolei w Gdyni, na podob­nej zasa­dzie, przy­wo­łane zostaną ana­lo­gowe kli­maty lat 80.

 

 

 

Wer­ni­saż wystawy „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona gdań­ska”

Kiedy?: 24 marca 2019 (nie­dziela), godz. 16:00

Gdzie?: Gale­ria Palowa, Ratusz Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, ul. Długa 46/47

Wstęp: zapro­sze­nia / akre­dy­ta­cje / bez­płatny

 

Kon­cert Czer­wono-Czar­nych w 60. rocz­nicę naro­dzin pol­skiego roc­k’n’rolla

Kiedy?: 24 marca 2019 (nie­dziela), godz. 18:00

Gdzie?: Scena Główna, Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2

Wstęp: zapro­sze­nia, Teatr Wybrzeże prowadzi sprzedaż biletów od 08 marca 2019 r.

Organizator: Gdański Archipelag Kultury

 

Wer­ni­saż wystawy „Prze­kaz”

Kiedy?: 28 czerwca 2019, godz. 18:00

Gdzie?: Muzeum Mia­sta Gdyni, ul. Zawi­szy Czar­nego 1

Wstęp: bez­płatny / zapro­sze­nia / akre­dy­ta­cje

 

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje