Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncert poświęcony Danielowi Chodowieckiemu

Zapra­szamy na kon­cert muzyki daw­nej „Daniel Cho­do­wiecki – muzyczne kon­tek­sty” w wyko­na­niu gdań­skich muzy­ków – Adeli Cza­plew­skiej (viola da gamba) i Bar­to­sza Koko­szy (wio­lon­czela baro­kowa).

Pod­czas piątkowego kon­certu arty­ści zapre­zen­tują kom­po­zy­cje wir­tu­ozów kapeli kró­lew­skiej w Ber­li­nie, dzia­ła­ją­cej za cza­sów króla Prus Fry­de­ryka II. W tym cza­sie w Ber­li­nie dzia­łał, pra­co­wał i two­rzył Gdańsz­cza­nin, Daniel Cho­do­wiecki. W 1773 roku wybrał się w podróż do rodzin­nego mia­sta, Gdań­ska, doku­men­tu­jąc ją dzien­nikiem zilu­stro­wa­nym 108 ryci­nami. Dzien­nik ten jest nad­zwy­czaj­nym doku­men­tem kul­tury, mody, życia rodzin­nego i towa­rzy­skiego owego czasu.

Postać Daniela Cho­do­wiec­kiego przy­bliży słu­cha­czom Krzysz­tof Jachi­mo­wicz.

Wstęp na pod­sta­wie muze­al­nego biletu ulgo­wego w cenie 8 zł.

Pro­jekt zre­ali­zo­wany przy wspar­ciu mery­to­rycz­nym Gdań­skiej Gale­rii Miej­skiej w opar­ciu o Sty­pen­dium Kul­tu­ralne Mia­sta Gdań­ska.

Informacje w sekcji "Szczegóły wydarzenia".

 

koncerty

Inne wydarzenia

Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej
Kon­cert kolęd
koncerty
koncerty
koncerty

Kon­cert kolęd

Uro­czy­sty kon­cert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Moniusz­kow­skiego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje