Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Muzeum Gdańska Seniorom

Przewiń w dół

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

24.02.2020 - pula miejsc na warsztaty została wyczerpana.


Dru­gie w tym roku warsz­taty z cyklu „Muzeum Gdań­ska Senio­rom” spę­dzimy wokół wystawy „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”, która trwa do końca kwiet­nia w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Sztućce były istot­nym ele­men­tem wypo­sa­że­nia każ­dej jadalni ele­ganc­kiego domu. Od XVIII wieku wraz z roz­wo­jem kul­tury kuli­nar­nej rosła liczba wszel­kiego rodzaju przy­bo­rów sto­ło­wych, róż­nią­cych się formą i funk­cją. Na prze­ło­mie XIX i XX wieku bez licz­nych sto­ło­wych uten­stliów trudno było ele­gancko zjeść posi­łek. Dla­tego reklamy Stump­fów prze­ko­ny­wały, że „tylko praw­dziwe srebrne sztućce mają wieczną war­tość”, a w kata­lo­gach firmy zna­leźć można było wspa­niałe sitka do her­baty, łyżki do szpiku albo łopatki do szpa­ra­gów.

Na spo­tka­niu dla Senio­rek i Senio­rów naj­pierw zwie­dzimy wystawę oglą­da­jąc wspa­niałe zastawy i inne przedmioty z pra­cowni Stump­fów. Dowiemy się przy tym jak zmie­niała się kul­tura stołu w cza­sach świet­no­ści firmy. W dru­giej czę­ści obej­rzymy przy­kłady róż­nego typu sztuć­ców i wspól­nie zasta­no­wimy się do czego słu­żyły. Być może znajdę się wśród nich także domowe skarby? – zachę­camy Pań­stwa do zaj­rze­nia do szu­flad i przy­nie­sie­nia na warsz­taty także wła­snych cie­ka­wych i nie­ty­po­wych sztuć­ców…

 

Kiedy: 27 lutego 2020 r., godz. 11:00–13:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47, spo­tka­nie na dzie­dzińcu od strony ul. Dłu­giej

Wstęp wolny, OBOWIĄZUJE REJESTRACJA

 

Limit uczest­ni­ków: 25

Tele­fo­niczna reje­stra­cja miejsc: 512 418 752

Przyj­mo­wa­nie zgło­szeń: dni robo­cze (ponie­dzia­łek-pią­tek), od 10.00 od 16:00

 

spotkania

Inne wydarzenia

IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje