Przejdź do treści głównej

Szczegóły

facebookowa zabawa

Zabawa Muzeum Gdań­ska ogło­szona na pro­filu insty­tu­cji to humo­ry­styczne zapro­sze­nie do stwo­rze­nia memów w opar­ciu archi­walne zdję­cia z por­talu Dzie­dzic­two-Gdansk.pl. Naj­za­baw­niej­sze ilu­stra­cje stwo­rzone przez uczest­ni­ków zostaną nagro­dzone upo­min­kami przez obcho­dzącą 50-lecie samo­rzą­dową insty­tu­cję kul­tury. Mamy można two­rzyć do nie­dzieli, 5 kwiet­nia i prze­sy­łać w komen­ta­rzu na pro­filu Muzeum Gdań­ska na Face­bo­oku.

W ogło­szo­nej zaba­wie zostały zapro­po­no­wane cztery sceny z 6700 zdjęć z usto­ęp­nio­nych zaso­bów cyfro­wych Muzeum Gdań­ska. Ilu­strują one życie codzienne gdańsz­czan w XIX w. i po 1945 r. Jeden z poten­cjal­nych memów przed­sta­wia cere­mo­nię przy­ję­cia nowego członka do sto­wa­rzy­sze­nia śpie­wa­czy w 33 rocz­nicę jego zało­że­nia, a drugi – panów piją­cych piwo w 1907 r. Jest też scena przed­sta­wia­jaca przy­go­to­wa­nia akto­rów z Opery Leśnej w Sopo­cie w 1911 r. i pra­cow­nicy odbu­do­wu­jący Gdańsk w 1948 r.

Zada­niem uczest­ni­ków jest przy­go­to­wa­nie do nich humo­ry­stycz­nych komen­ta­rzy, które mogą nawią­zy­wać do wyda­rzeń z prze­szło­ści i aktu­al­nych, umiesz­cze­nie ich na przy­go­to­wa­nych gra­fi­kach i umiesz­cze­nie w komen­ta­rzu pod postem do nie­dzieli, 5 kwiet­nia br., do godziny 23.59. Naj­lep­sze memy zostaną wyło­nione na pod­sta­wie ocen innych uczest­ni­ków, sym­pa­ty­ków i muze­al­ni­ków. Ich twórcy zostaną nagro­dze­nie upo­min­kami i publi­ka­cjami książ­ko­wymi wyda­nymi przez Muzeum Gdań­ska.

Wyniki zostaną podane w ponie­dzia­łek, 6 kwiet­nia br., o godz. 16.00 na pro­filu face­bookowym Muzeum Gdań­ska. Auto­rzy naj­bar­dziej kre­atyw­nych memów otrzy­mają jubi­le­uszowe torby 50-lecia Muzeum Gdań­ska a także listę pozy­cji książ­ko­wych, z któ­rej wybiorą kon­kretną publi­ka­cję. Ter­min ode­bra­nia zesta­wów zosta­nie podany w kore­spon­den­cji mailo­wej.

W zaba­wie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.

Link do zabawy: www.face­book.com/mu­zeumg­dan­sk/po­st­s/3316207358393720

 

Inne wydarzenia

Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Nowa na wzór starej

Nowa na wzór starej

100 gdańskich monet w Dworze Artusa na wystawie czasowej

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje