Przejdź do treści głównej

Szczegóły

o Gdańsku dla najmłodszych!


Dzieci już od pierw­szych chwil życia potrze­bują war­to­ścio­wych bodź­ców, aby się pra­wi­dłowo roz­wi­jać. Wizyta w nowym miej­scu, połą­czona ze spo­tka­niem z rówie­śni­kami i wzbo­ga­cona o nowe wra­że­nia wzro­kowe i słu­chowe, wspo­może kształ­ce­nie poczu­cia este­tyki oraz wraż­li­wo­ści na piękno. W sce­na­riu­szu spo­tkań znaj­dują się zabawy ogól­no­ro­zwo­jowe, inte­gra­cyjne, socja­li­zu­jące, połą­czone z pierw­szymi pró­bami kon­tem­pla­cji sztuki, słu­cha­niem muzyki kla­sycz­nej oraz poszu­ki­wa­niem moty­wów archi­tek­to­nicz­nych.

Maluszki w Muzeum to pakiet ośmiu piąt­ko­wych zajęć prze­zna­czo­nych dla gdań­skich rodzin, które odbędą się w oddzia­łach Muzeum Gdań­ska od paździer­nika 2019 do maja 2020 r. Warun­kiem prze­pro­wa­dze­nia lek­cji muze­al­nych jest zebra­nie grupy skła­da­ją­cej się z 8 dzieci w wieku 3–4 lat.

Każde z zajęć trwa około 60 minut. W danym ter­mi­nie odby­wają się dwie tury dla każ­dej z zebra­nych grup, tj. pierw­sze zaję­cia roz­po­czy­nają się o 11.00, a kolejne o 13.30. W przy­padku nie­moż­no­ści uczest­nic­twa w zaję­ciach prze­zna­czo­nych dla danej grupy ist­nieje moż­li­wość prze­su­nię­cia rodziny na póź­niej­szą turę.

Cena kar­netu obej­mu­ją­cego udział we wszyst­kich spo­tka­niach to 120 zł. Oferta obej­muje udział jed­nego dziecka i dwójki doro­słych, np. rodzi­ców, wujo­stwa, czy dziad­ków. Dopłata za dodat­kowe dziecko to 20 zł. Przed pod­ję­ciem decy­zji o uczest­nic­twie w zaję­ciach należy skon­tak­to­wać się z Dzia­łem Edu­ka­cji pod nume­rem tele­fonu +48 512 418 745 (pn. -pt. 10:00–16:00), albo adre­sem mailo­wym m. kry­ge­r@mu­zeumg­dansk. pl.

Kar­net można zaku­pić w kasie muze­al­nej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta lub doko­nu­jąc prze­lewu na konto: 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512.

 

 

Har­mo­no­gram spo­tkań

 

Rodzina Kró­lew­ska. Moja rodzina. Pozna­jemy Ratusz Głów­nego Mia­sta

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 18 X 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Jak będę duża/y to zostanę ryce­rzem. Pozna­jemy wypo­sa­że­nie Sali Rycer­skiej. Ile waży uzbro­je­nie? Czy metal jest ciężki?

Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kiedy: 22 XI 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Stro­imy się. Rozróż­nia­nie tka­nin. Badamy wzory i fak­tury. Szy­ku­jemy stroje na bal

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Kiedy: 20 XII 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Zwie­rzęta i stwory w Ratu­szu. Jakie zwie­rzęta zamiesz­kują Ratusz? Idąc po tro­pach, odszu­kajmy je!

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 24 I 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Życie na morzu. Miesz­kamy nad morzem. Co po morzu pływa? Jakie było życie mary­na­rzy?

Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kiedy: 21 II 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Tik – tak, tik – tak. Co t jest czas? Pozna­jemy różne zegary

Gdzie: Muzeum Nauki Gdań­skiej (wieża kościoła św. Kata­rzyny, wej­ście obok drzwi głów­nych do kościoła), ul. Pro­fe­sor­ska 3

Kiedy: 20 III 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Zbie­ramy bursz­tyny. Pozna­jemy odcie­nie bursz­tynu. Czy ist­nieje tylko jeden kolor poma­rań­czowy?

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Kiedy: 17 IV 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Pik­nik rodzinny!

Gdzie: Twier­dza Wisło­uj­ście, ul. Stara Twier­dza 1

Kiedy: 22 V 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Lekcje muzealne on-line
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne on-line

Zajęcia dla przedszkoli i klas I-VI

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje