Przejdź do treści głównej

Szczegóły

o Gdańsku dla najmłodszych!


Dzieci już od pierw­szych chwil życia potrze­bują war­to­ścio­wych bodź­ców, aby się pra­wi­dłowo roz­wi­jać. Wizyta w nowym miej­scu, połą­czona ze spo­tka­niem z rówie­śni­kami i wzbo­ga­cona o nowe wra­że­nia wzro­kowe i słu­chowe, wspo­może kształ­ce­nie poczu­cia este­tyki oraz wraż­li­wo­ści na piękno. W sce­na­riu­szu spo­tkań znaj­dują się zabawy ogól­no­ro­zwo­jowe, inte­gra­cyjne, socja­li­zu­jące, połą­czone z pierw­szymi pró­bami kon­tem­pla­cji sztuki, słu­cha­niem muzyki kla­sycz­nej oraz poszu­ki­wa­niem moty­wów archi­tek­to­nicz­nych.

Maluszki w Muzeum to pakiet ośmiu piąt­ko­wych zajęć prze­zna­czo­nych dla gdań­skich rodzin, które odbędą się w oddzia­łach Muzeum Gdań­ska od paździer­nika 2019 do maja 2020 r. Warun­kiem prze­pro­wa­dze­nia lek­cji muze­al­nych jest zebra­nie grupy skła­da­ją­cej się z 8 dzieci w wieku 3–4 lat.

Każde z zajęć trwa około 60 minut. W danym ter­mi­nie odby­wają się dwie tury dla każ­dej z zebra­nych grup, tj. pierw­sze zaję­cia roz­po­czy­nają się o 11.00, a kolejne o 13.30. W przy­padku nie­moż­no­ści uczest­nic­twa w zaję­ciach prze­zna­czo­nych dla danej grupy ist­nieje moż­li­wość prze­su­nię­cia rodziny na póź­niej­szą turę.

Cena kar­netu obej­mu­ją­cego udział we wszyst­kich spo­tka­niach to 120 zł. Oferta obej­muje udział jed­nego dziecka i dwójki doro­słych, np. rodzi­ców, wujo­stwa, czy dziad­ków. Dopłata za dodat­kowe dziecko to 20 zł. Przed pod­ję­ciem decy­zji o uczest­nic­twie w zaję­ciach należy skon­tak­to­wać się z Dzia­łem Edu­ka­cji pod nume­rem tele­fonu +48 512 418 745 (pn. -pt. 10:00–16:00), albo adre­sem mailo­wym m. kry­ge­r@mu­zeumg­dansk. pl.

Kar­net można zaku­pić w kasie muze­al­nej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta lub doko­nu­jąc prze­lewu na konto: 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512.

 

 

Har­mo­no­gram spo­tkań

 

Rodzina Kró­lew­ska. Moja rodzina. Pozna­jemy Ratusz Głów­nego Mia­sta

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 18 X 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Jak będę duża/y to zostanę ryce­rzem. Pozna­jemy wypo­sa­że­nie Sali Rycer­skiej. Ile waży uzbro­je­nie? Czy metal jest ciężki?

Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kiedy: 22 XI 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Stro­imy się. Rozróż­nia­nie tka­nin. Badamy wzory i fak­tury. Szy­ku­jemy stroje na bal

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Kiedy: 20 XII 2019

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Zwie­rzęta i stwory w Ratu­szu. Jakie zwie­rzęta zamiesz­kują Ratusz? Idąc po tro­pach, odszu­kajmy je!

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 24 I 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Życie na morzu. Miesz­kamy nad morzem. Co po morzu pływa? Jakie było życie mary­na­rzy?

Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44

Kiedy: 21 II 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Tik – tak, tik – tak. Co t jest czas? Pozna­jemy różne zegary

Gdzie: Muzeum Nauki Gdań­skiej (wieża kościoła św. Kata­rzyny, wej­ście obok drzwi głów­nych do kościoła), ul. Pro­fe­sor­ska 3

Kiedy: 20 III 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Zbie­ramy bursz­tyny. Pozna­jemy odcie­nie bursz­tynu. Czy ist­nieje tylko jeden kolor poma­rań­czowy?

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Kiedy: 17 IV 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

Pik­nik rodzinny!

Gdzie: Twier­dza Wisło­uj­ście, ul. Stara Twier­dza 1

Kiedy: 22 V 2020

I grupa: , godz. 11:00–12:00

II grupa: godz. 13:30–14:30

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Decoupage dla dorosłych
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Decoupage dla dorosłych

w listopadzie i grudniu

Czytaj więcej
Rodzinne soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty

w Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Chlebak polskiego tułacza
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Chlebak polskiego tułacza

uszyj patriotyczny plecak

Czytaj więcej
Muzeum na wynos
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum na wynos

edukacja bez wykluczeń!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje