Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Uro­czy­sty kon­cert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Moniusz­kow­skiego

 

W sobotę 28 grud­nia 2019 r. o godz. 18.00 w Bia­łej Sali Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Gdań­ska, uro­czy­stym kon­cer­tem wypeł­nio­nym naj­pięk­niej­szymi kolę­dami, ale rów­nież popu­lar­nymi pie­śniami i ariami z oper Sta­ni­sława Moniuszki – wspa­niali arty­ści zwią­zani z gdań­skim Teatrem Otwar­tym Dariu­sza Wój­cika zamkną ofi­cjal­nie Rok Moniusz­kow­ski.

 

Pod­czas kon­certu, śpie­wacy: Anna Kinga Osior, Jacek Szy­mań­ski, Dariusz S Wój­cik oraz instru­men­ta­li­ści: Kata­rzyna Rogal­skaRafał Lewan­dow­ski wyko­nają utwory bli­skie sercu każ­dego Polaka.

 

Piękne kolędy i pasto­rałki pol­skie, i nie tylko pol­skie, śpie­wacy zapre­zen­tują solo, w duetach i ter­ce­tach, a towa­rzy­szyć im będą magiczne dźwięki skrzy­piec i for­te­pianu.

Słowo o muzyce wygłosi znana pro­pa­ga­torka muzyki kla­sycz­nej Sta­ni­sława Gra­żyń­ska.

 

Kie­row­nic­two muzyczne: Rafał Lewan­dow­ski
Pomysł, sce­na­riusz i reży­se­ria: Dariusz S Wój­cik.


Sta­ni­sław Moniuszko, wspa­niały kom­po­zy­tor, ojciec dzie­się­ciorga dzieci i ojciec opery naro­do­wej w swo­jej boga­tej twór­czo­ści nawią­zy­wał do pol­sko­ści i naro­do­wych tra­dy­cji zwią­za­nych m.in. ze Świę­tami Bożego Naro­dze­nia.

Jaki jest zwią­zek kolędy z twór­czo­ścią i życiem Sta­ni­sława Moniuszki …w kolę­dzie pol­skiej, zarówno w jej tek­ście, jak i w melo­dii, odna­leźć można dostoj­ność i sku­pie­nie duchowe, bujny sar­macki tem­pe­ra­ment, sło­wiań­ską zadumę i tęsk­notę, rzew­ność i czu­łość, weso­łość i melan­cho­lię zara­zem… Podobne ele­menty można odna­leźć w muzyce Moniuszki, który był czło­wie­kiem głę­bo­kiej wiary i praw­dzi­wym patriotą, czego nie­jed­no­krot­nie dawał dowód w swej boga­tej twór­czo­ści.

 

W ducho­wym skarbcu pol­skiego narodu obok klej­no­tów pierw­szo­rzęd­nej wagi znaj­dują się klej­noty mniej­szego bla­sku, ale rów­nie piękne, i przez naród pol­ski wysoko cenione. W skarbcu kul­tury pol­skiej obok mic­kie­wi­czow­skiego „Pana Tade­usza”, moniusz­kow­skich oper i pie­śni, cho­pi­now­skich polo­ne­zów i mazur­ków, kró­lują i kolędy, które są jed­nym z prze­ja­wów duszy naro­do­wej.

 

Wieszcz Adam Mic­kie­wicz, pod­czas wykładu na pary­skiej Sor­bo­nie powie­dział… „Nie­zwy­kłe jest bogac­two kolęd pol­skich i nie­po­spo­lite są ich war­to­ści arty­styczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwa­lić się zbio­rem podob­nym do tego jaki posiada Pol­ska”…

 

Słowa wybit­nego poety potwier­dzają się w każde Boże Naro­dze­nie.

 

 

 

 

Bilety w cenie 15 zł do naby­cia w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta Gdań­ska
na 2 godziny przed kon­cer­tem
REZERWACJA BILETÓW: 600-290-214

 

 

Wspó­łor­ga­ni­za­tor: Muzeum Gdań­ska

 

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mia­sta Gdań­ska

Mece­nat: Fun­da­cja Stef­czyka, Argo S A.

Patro­nat medialny: trój­mia­sto. pl

Orga­ni­za­tor główny:
Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego

www. teatro­twarty. pl

koncerty

Inne wydarzenia

Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej
Carillony on-line
koncerty
koncerty
koncerty

Carillony on-line

muzyka z wież w Twoim domu

Czytaj więcej
Walentynkowe carillony
koncerty
koncerty
koncerty

Walentynkowe carillony

dwa koncerty z gdańskich wież

Czytaj więcej
Muzyczne konteksty
koncerty
koncerty
koncerty

Muzyczne konteksty

koncert poświęcony Danielowi Chodowieckiemu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje