Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Każdy ma swoje Westerplatte

Przewiń w dół

koncerty na 80. rocznicę wybuchu II wojny

a.robakowska@fundacja-sprzymierzeni.plW naj­bliż­szą sobotę, 14 wrze­śnia br., o godz. 17.00 na pół­wy­spie Wester­platte odbę­dzie się kon­cert pol­skich zespo­łów muzycz­nych pod hasłem „Każdy ma swoje Wester­platte”. Pod Pom­nikiem Obroń­ców Wybrzeża wystą­pią: Arka Noego, Pięć Dwa Dębiec, Przy­był Mega­fon, Wild Pig Band i jako gwiazda wie­czoru Luxtor­peda. Udział w kon­cer­cie jest bez­płatny, ale należy zare­je­stro­wać się na stro­nie orga­ni­za­tora – Fun­da­cji Sprzy­mie­rzeni z GROM. Dojazd na kon­certy uła­twi dodat­kowa komu­ni­ka­cja miej­ska.

– „Każdy ma swoje Wester­platte” to zapro­sze­nie do mię­dzy­po­ko­le­nio­wego uczest­nic­twa w zbio­ro­wym pamię­ta­niu o boha­te­rach wrze­śnia 1939 r. Upa­mięt­nimy je wraz ze świad­kami walk i poprzez muzykę mło­dego poko­le­nia. Spo­tka­nia odbędą się w waż­nych miej­scach dla naszej wspól­nej pamięci, czyli w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku oraz na Wester­platte – mówi Grze­gorz Wydrow­ski, Pre­zes Zarządu Fun­da­cji Sprzy­mie­rzeni z Grom.

Spo­tka­nie z kom­ba­tan­tami

W sobotę, 14 wrze­śnia br., o godz. 12.00 roz­pocz­nie się spo­tka­nie „Straż­nicy Pamięci”, pod­czas któ­rego uczest­nicy będą mogli wysłu­chać rela­cji kom­ba­tan­tów oraz poroz­ma­wiać z nimi o ich doświad­cze­niach. Po zakoń­cze­niu zostaną zło­żone kwiaty pod Pom­nikiem Obroń­ców Poczty Pol­skiej w Gdań­sku. Udział w spo­tka­niu jest otwarty i bez­płatny.

– Spo­tka­nie w Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku to oka­zja do roz­mowy z naocz­nymi świad­kami wojny i jej uczest­ni­kami. Swo­imi reflek­sjami podzielą się żoł­nie­rze Armii Kra­jo­wej, jak i tzw. „dru­giej kon­spi­ra­cji” – dodaje Grze­gorz Wydrow­ski.

Luxtor­peda na Wester­platte

O godz. 17.00 po zło­że­niu kwia­tów na Cmen­ta­rzyku Obroń­ców Wester­platte oraz pod Pom­nikiem Obroń­ców Wybrzeża na Wester­platte roz­pocz­nie się kon­cert muzyczny, pod­czas któ­rego wystą­pią Arka Noego, Pięć Dwa Dębiec, Przy­był Mega­fon, Wild Pig Band oraz Luxtor­peda.

– Zespoły zagrają utwory, w tym te o cha­rak­te­rze budu­ją­cym poczu­cie wspól­noty i ducha patrio­tycz­nego. Idei kon­certów przy­świe­cają słowa śp. Jana Pawła II wypo­wie­dziane w cza­sie wizyty w Gdań­sku w 1987 r.: „Każdy z Was, mło­dzi przy­ja­ciele, znaj­duje też w życiu jakieś swoje Wester­platte…” – kon­ty­nu­uje Grze­gorz Wydrow­ski.

Udział w bez­płatnym kon­cer­cie umoż­liwi dodat­kowa komu­ni­ka­cja miej­ska. ZTM zwięk­szy czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia linii 606, a z przy­stan­ków Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Chełm zostaną uru­cho­mione dodat­kowe linie w kie­runku Wester­platte. Udział w kon­cer­cie należy zare­je­stro­wać na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­tora: http: //fun­da­cja-sprzy­mie­rzeni. pl/? aktu­al­no­sci­=kazdy-ma-swoje-wester­platte-kon­cert.

Fun­da­cja SPRZYMIERZENI z GROM zaj­muje się orga­ni­zo­wa­niem pomocy dla byłych żoł­nie­rzy oraz funk­cjo­na­riu­szy służb mun­du­ro­wych i ich rodzin, zwłasz­cza wdów i sie­rot, w przy­padku cięż­kiej cho­roby, wypad­ków loso­wych powią­za­nych z wyko­ny­waną służbą powo­du­ją­cych utratę zdro­wia, trud­nej sytu­acji mate­rial­nej i rodzin­nej, nie­peł­no­spraw­no­ści, dłu­go­trwa­łej reha­bi­li­ta­cji i lecze­nia. Fun­da­cja rów­nież zaj­muje się nie­sie­niem pomocy żoł­nie­rzom i funk­cjo­na­riu­szom peł­nią­cym obec­nie służbę: pomoc medyczną, psy­cho­lo­giczną, socjalną i prawną.

 

 

 

 

Spo­tka­nie w Muzeum Poczty Pol­skiej

Kiedy: 14 wrze­śnia 2019 r., godz. 12:00–13:00

Gdzie: Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej w Gdań­sku 1/2

Wstęp: bez­płatny, na zapro­sze­nia

 

Kon­cert „Każdy ma swoje Wester­platte”

Kiedy: 14 wrze­śnia 2019 r., godz. 17:00–23:15

Gdzie: Pom­nik Obroń­ców Wybrzeża, pół­wy­sep Wester­platte

Wstęp: bez­płatny, reje­stra­cja:

http: //fun­da­cja-sprzy­mie­rzeni. pl/? aktu­al­no­sci­=kazdy-ma-swoje-wester­platte-kon­cert

 

godz. 17.00 – Arka Noego

godz. 18.15 – Pięć Dwa Dębiec

godz. 19.00 – Przy­był Mega­fon

godz. 20.20 – Wild Pig Band

godz. 21.45 – Luxtor­peda

 

Bez­płatna komu­ni­ka­cja miej­ska w Gdań­sku

Auto­bus nr 1 – godz. 16.07 – odjazd z przy­stanku „Dwo­rzec Główny” (środ­kowa zatoka), z przy­stan­kiem „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 2 – godz. 16.12 – odjazd z przy­stanku „Dwo­rzec Główny” (środ­kowa zatoka), z przy­stan­kiem „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 3 – godz. 19.03 – odjazd z przy­stanku „Wrzeszcz PKP” (zatoka linii 115), z przy­stan­kiem „Gdańsk Główny” (środ­kowa zatoka) oraz „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Auto­bus nr 4 – godz. 16.07 – odjazd z pętli „Chełm Witosa”, z przy­stan­kiem „Śród­mie­ście SKM” oraz „Aka­de­mia Muzyczna” ul. Łąkowa.

Pow­rót auto­bu­sów ze sta­łej pętli auto­bu­so­wej na Wester­platte z zatrzy­ma­niem na tych samych przy­stan­kach o nastę­pu­ją­cych godzi­nach: Auto­bus nr 1–20.30, Auto­bus nr 2–20.45, Auto­bus nr 3–23.30, Auto­bus nr 4–23:40.

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Wyspa Spichrzów - wyspa archeologicznych skarbów
wykłady
wykłady
wykłady

Wyspa Spichrzów - wyspa archeologicznych skarbów

Zapraszamy na wykład z cyklu "Kultura dawnego Gdańska", który odbędzie się 29 stycznia w Domu Uphagena.

Czytaj więcej
Rodzinne soboty w Muzeum
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Rodzinne soboty w Muzeum

Zapraszamy na spotkania w oddziałach Muzeum rodziny z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czytaj więcej
Album Feyerabendów
spotkania
spotkania
spotkania

Album Feyerabendów

poznaj tajemnice eksponatu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje