Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Katalog "Srebra od pokoleń"

Przewiń w dół

promocja publikacji

W czwar­tek, 16 stycz­nia br., o godz. 17.00 odbę­dzie się pro­mo­cja kata­logu złot­nic­twa wystawy cza­so­wej „Sre­bra od poko­leń” poka­zy­wa­nej w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. 408-stron­ni­cowy kata­log zawiera ponad czte­ry­sta zdjęć, pięć ese­jów o dzia­łal­no­ści poko­leń gdań­skich złot­ni­ków z rodziny Stump­fów oraz szcze­gó­łowe omó­wie­nie ponad 350 róż­no­rod­nych zabyt­ków, doku­men­tów i pamią­tek. Pod­czas pro­mo­cji zosta­nie poka­zany naj­now­szy eks­po­nat, który nie­ba­wem trafi na wystawę, czyli poroże z baro­metrem z pocz. XX w. Będzie można je zoba­czyć także na opro­wa­dza­niu kura­torskim, które odbę­dzie się w sobotę, 18 stycz­nia, o godz. 12.00.

W kata­logu zapre­zen­to­wano ponad 350 zabyt­ków ze zbio­rów muze­al­nych, kościel­nych, archi­wów i biblio­tek, a także liczne przedmioty z kolek­cji pry­wat­nych z Pol­ski i całego świata (od Europy po Austra­lię), w więk­szo­ści publi­ko­wane po raz pierw­szy. W zbio­rze ese­jów przed­sta­wiono opo­wieść o rodzi­nie Sump­tów, histo­rię suk­cesu złot­ni­czego rodu oraz wiele nowych infor­ma­cji o ich dzie­łach. Auto­rami ese­jów są Joanna Grą­żaw­ska z Muzeum Bursz­tynu, Woj­ciech Szy­mań­ski z Domu Upha­gena, dr Aneta Kwiat­kow­ska z PAN Biblio­teki Gdań­skiej, dr Anna Frąc­kow­ska oraz Mie­czy­sław Abra­mo­wicz z Muzeum Naro­do­wego w Gdań­sku.

Pod­czas pro­mo­cji kata­logu odbę­dzie się roz­mowa z auto­rami, w któ­rej każdy z uczest­ni­ków będzie mógł zadać wła­sne pyta­nia. Publi­ka­cję będzie można zaku­pić w cenie 125 zło­tych.

Pro­mo­cji publi­ka­cji będzie towa­rzy­szyła pre­zen­ta­cja nowego, nie­ty­po­wego eks­po­natu, który następ­nie trafi na sale wysta­wowe Gale­rii Palo­wej. Mowa o baro­metrze na porożu z pocz. XX w.

– Wystawa cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią w gro­nie miło­śni­ków daw­nego złot­nic­twa i pasjo­na­tów histo­rii Gdań­ska. Otrzy­mu­jemy powia­do­mie­nia od osób pry­wat­nych, które przy­no­szą do Muzeum Gdań­ska kolejne wyroby z warsz­tatu Stump­fów. Jeden z nich zde­cy­do­wa­li­śmy się poka­zać, dla­tego, że dobrze ilu­struje róż­no­rod­ność oferty, a także wyczu­cie rynku i gustów. Żar­to­bli­wie można powie­dzieć, że taki baro­metr był odpo­wied­ni­kiem oferty dzi­siej­szych popu­lar­nych skle­pów wnę­trzar­skich. Bar­dzo cie­szymy się także z nie­dawno otrzy­ma­nego zespołu ponad 20 gdań­skich ema­lio­wa­nych przy­pi­nek i odz­nak, które są nie­zwy­kłą rzad­ko­ścią – dodaje dr Anna Frąc­kow­ska.

Nowe eks­po­naty na wysta­wie będzie można zoba­czyć pod­czas sobot­niego opro­wa­dza­nia kura­tor­skiego, które odbę­dzie się w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, 18 stycz­nia 2019, o godz. 12.00. W opro­wa­dza­niu może wziąć udział do 50 osób.

 


Pro­mo­cja kata­logu wystawy cza­so­wej „Sre­bra od poko­leń”
Kiedy: 16 stycz­nia 2020 (czwar­tek), godz. 17:00–18:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny
Cena publi­ka­cji: 125 zł (gotówka, karta płat­ni­cza)

Opro­wa­dza­nie po wysta­wie cza­so­wej „Sre­bra od poko­leń”
Kiedy: 18 stycz­nia 2020 (sobota), godz. 12:00–13:30
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, ul. Długa 46/47
Wstęp: 4 zł / osoba bezpłatne; limit miejsc: 50
Reje­stra­cja mailowa: kasa­ra­tu­sz@mu­zeumg­dansk. pl

prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej
Propaganda a Westerplatte
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Propaganda a Westerplatte

nowa książka w sprzedaży

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje