Przejdź do treści głównej

Szczegóły

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

Przewiń w dół

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

W czwar­tek, 3 wrze­śnia br., o godz. 17.00, w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się wykład pro­fe­sora Waw­rzyńca Konar­skiego połą­czony z pro­mo­cją publi­ka­cji o feno­me­nie Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej.

Pro­blem Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej to zagad­nie­nie znane na całym świe­cie, głów­nie za sprawą aktów ter­roru jej człon­ków, uję­tych choćby w takich fil­mach, jak „Gra pozo­rów” z 1992 r. czy „Zdrada” z 1997 r. Rzadko zda­jemy sobie jed­nak sprawę, iż irlandzcy repu­bli­ka­nie dzia­łali na szer­szą skalę. Nie­zwy­kle cie­kawe w tym kon­tek­ście są bliż­sze nam wątki pol­skie i … gdań­skie tuż przed wybu­chem II wojny świa­to­wej.

Po wykła­dzie Pre­le­genta uczest­nicy wyda­rze­nia będą mogli rów­nież nabyć książkę Par­ty­zanci, dok­try­ne­rzy, ter­ro­ry­ści… w cenie 55 zł. Do dys­try­bu­cji trafi limi­to­wany nakład 50 egzem­pla­rzy.

Udział w spo­tka­niu objęty jest wymo­giem rezer­wa­cji. Limit miejsc na Wiel­kiej Sali Wety wynosi 50 osób. Rezer­wa­cje są przyj­mo­wane pod adre­sem rezer­wa­cje. wyda­rze­nia­@mu­zeumg­dansk. pl.

Waw­rzy­niec Konar­ski – pro­fe­sor nad­zwy­czajny, rek­tor Aka­de­mii Finan­sów i Biznesu Vistula w War­sza­wie, uprzed­nio w UJ, SWPS i UW. Badacz zagad­nień etno­kul­tu­ro­wych i poli­tyczno-ustro­jo­wych w sys­te­mach demo­kra­tycz­nych i auto­ry­tar­nych oraz wybra­nej pro­ble­ma­tyki z dzie­dziny naj­now­szej histo­rii poli­tycz­nej oraz etno­po­li­tyki. Autor wielu ksią­żek i arty­ku­łów nauko­wych o tema­tyce irlandzko-bry­tyj­skiej. Jego naj­now­szą książką są wła­śnie Par­ty­zanci, dok­try­ne­rzy, ter­ro­ry­ści. Chro­no­lo­giczne stu­dium feno­menu Irlandz­kiej Armii Repu­bli­kań­skiej (War­szawa 2019).

Kiedy: 3 wrze­śnia 2020 r. (czwar­tek), godz. 17.00–18:00

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47

Wstęp: wolny, limit miejsc: 50

Bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­ków przed COVID-19: na sali obo­wią­zuje nakaz zakry­wa­nia ust; pod­czas wyda­rze­nia od uczest­ni­ków będą zbie­rane dane oso­bowe i kon­tak­towe [ankieta Covid-19 do pobrania w wersji elektronicznej]

Rezer­wa­cje miejsc:rezer­wa­cje. wyda­rze­nia­@mu­zeumg­dansk. pl

Cena publi­ka­cji: 55 zł

Płat­ność: karta / gotówka

 

 

spotkania

Inne wydarzenia

Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje