Przejdź do treści głównej

Szczegóły

spojrzenie z Westerplatte

We wrześniu 2018 roku w Muzeum Gdańska odbyła się konferencja "II wojna światowa. Operacje na pamięci". Międzynarodowe grono badaczy dyskutowało wówczas o procesach kształtujących, a często i wykrzywiających pamięć o II wojny światowej.

14-15 października 2019 roku spojrzymy na historię, jako przedmiot pokus. Przeszłość jest bowiem sferą, którą ludzie pragną kontrolować od zawsze. Jest ona inspiracją dla literatury, filmu, architektury. Przeszłością często żywi się popkultura, nie mówiąc już o tym, że nauczanie historii jest sztandarowym celem szkoły, w myśl hasła: historia magistra vitae est…

Konferencja Historia jako pokusa to próba interdyscyplinarnej analizy problemów zawłaszczania pamięci. Problemów o tyle aktualnych, że związanych z dzisiejszymi sporami o kształtowanie polityki historycznej czy przyszłość takich miejsc jak Westerplatte. 

PROGRAM:

14 paździer­nika, ponie­dzia­łek

10.00 Powi­ta­nie uczest­ni­ków przez pre­zy­dent Gdań­ska, Alek­san­drę Dul­kie­wicz i dyrek­tora Muzeum Gdań­ska, Wal­de­mara Ossow­skiego

 

Sesja 1

10.15  Wester­platte jako przedmiot sporu histo­rycznego – dr Jan Szku­dliń­ski

10.40  Czego ma uczyć histo­ria? Edu­ka­cja szkolna jako ele­ment poli­tyki pań­stwa – Agnieszka Jaczyń­ska

11.05  Nowa wer­sja histo­rii. Przy­kład z kina PRL – prof. Dorota Sko­tar­czak

11.30  Archi­tek­tura rekon­struk­cyjna pomię­dzy poli­tyką histo­ryczną a komer­cją – prof. Mał­go­rzata Omi­la­now­ska

11.55–12.15  Dysku­sja

12.15–12.45  Poczę­stu­nek

 

Sesja 2

12.45  Boha­ter­stwo, nie­winna ofiara, wina i wstyd w lite­ra­tu­rze pol­skiej – prof. Mał­go­rzata Czer­miń­ska

13.10  Miejsce – (nie)Obecność – Pamięć. Studium przypadku Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – Joanna Zętar

13.35  Insce­ni­za­cja histo­ryczna- ana­liza feno­menu – Mate­usz Jasik

15.00–15.30 Dysku­sja

 

15 paździer­nika

Sesja 3

10.00 Czytanie krajobrazu, jako metafora i praktyka rozpoznawania autentycznych miejsc pamięci. Przykład Kulmhof i Westerplatte – prof. Robert Traba

10.25  Prze­szłość i histo­ria we współ­cze­snym dys­kur­sie poli­tycz­nym – dr Ewa Sol­ska i dr hab., Marek Woź­niak, prof. UMCS

11.15  Zbli­że­nia i pokusy. Pol­sko-rosyj­skie dys­ku­sje histo­ryczne po 1990 r. – prof. Miro­sław Fili­po­wicz

11.40 Krew naj­młod­szych i pamięć murów – Jan Józef Lip­ski o poli­tyce histo­rycz­nej Łukasz Gar­bal

12.05–12.35  Dysku­sja

12.35–13.15  Poczę­stu­nek

 

13.15–14.45

Debata Histo­ria i histo­ryk: wyzwa­nia współ­cze­sno­ści

Pre­le­genci: dr hab. Paweł Kowal, prof. Rafał Wnuk, prof. Anna Wolff-Powę­ska, prof. Grze­gorz Motyka

Pro­wa­dze­nie: prof. Robert Traba 

 

konferencje naukowe

Inne wydarzenia

Miasta "odzyskane"
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Miasta "odzyskane"

sympozjum poświęcone VI tomowi historii Gdańska

Czytaj więcej
Gdańsk w XIX w.
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Gdańsk w XIX w.

konferencja o historii miasta

Czytaj więcej
Pieniądze i sztuka
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Pieniądze i sztuka

po niemiecku i angielsku!

Czytaj więcej
Wszystko o pieniądzu
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Wszystko o pieniądzu

III Pomorska Konferencja Numizmatyczna

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje