Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Motto: (…) Ja sam nie liczę się! Pro­si­łem tylko o zro­zu­mie­nie, że nie ma waż­niej­szych spraw, jak nale­żyte zacho­wa­nie pamięci o losie zamor­do­wa­nych (…) około 4000 gdań­skich Pola­ków.
Bru­non Zwarra, Wspo­mnie­nia gdań­skiego bówki, t. 5, wyda­nie I, s 173. 


Z oka­zji 80 rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej Muzeum Gdań­ska przy­go­to­wało wystawę „Gdańsz­cza­nie 1939”. Tytuł to nawią­za­nie do powie­ści Bru­nona Zwarry, kro­ni­ka­rza losu Pola­ków z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska, który zmarł w ubie­głym roku i pozo­sta­wił doro­bek lite­racki opi­su­jący losy i histo­rie Gdańsz­czan przed i po wybu­chu II wojny świa­to­wej.


Pomysł na wystawę oparto na dwóch świa­dec­twach histo­rycz­nych – wła­śnie Bru­nona Zwarry autora ksią­żek o histo­rii Gdań­ska i więź­nia nie­miec­kich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych, oraz Ksa­we­rego Pru­szyń­skiego, dzien­ni­ka­rza i repor­ta­ży­sty, który w 1932 r. odbył podróż do Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. Owo­cem jego podróży była książka, opi­su­jąca sytu­ację w ówcze­snym Gdań­sku, którą można zoba­czyć na wysta­wie.

 

Książka Ksa­we­rego Pru­szyń­skiego prezentowana na wystawie. 

 

Wystawa poka­zuje jak prze­wi­dy­wa­nia Pru­szyń­skiego, sfor­mu­ło­wane jesz­cze przed obję­ciem wła­dzy w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku przez NSDAP, zamie­niły się w tra­ge­dię, któ­rej uczest­ni­kiem i doku­men­ta­li­stą stał się Bru­non Zwarra.


Na wysta­wie zoba­czymy rów­nież maszynę do pisa­nia nale­żącą do Bru­nona Zwarry, na któ­rej napi­sał swoje książki o losach Pola­ków. „Gdańsz­cza­nie 1939” są hoł­dem dla jego osoby i podzię­ko­wa­niem za pracę na rzecz toż­sa­mo­ści współ­cze­snych gdańsz­czan i gdańsz­czanek.
Wystawa to także opo­wieść o walce Gdańsz­czan-Pola­ków o Pol­skę, oso­bi­stemu poświę­ce­niu w imię ojczy­zny ponad wła­sne życie i w końcu walce o god­ność i pamięć następ­nych poko­leń.

Świa­dec­twem tego jest ponad 100 obiek­tów zapre­zen­to­wa­nych na wysta­wie pocho­dzą­cych z muzeów i od pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów. Oprócz maszyny do pisa­nia Bru­nona Zwarry można na niej zoba­czyć m.in. mun­dur Majora Hen­ryka Suchar­skiego – dowódcy Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte, pamiątki po księ­dzu Jerzym Majew­skim – dusz­pa­ste­rzu gdań­skich Pola­ków, który zgi­nął w obo­zie Dachau w 1942 r., sztan­dar szkoły pol­skiej w Ełga­no­wie – sym­bol pol­skiej obec­no­ści na tere­nach wiej­skich Wol­nego Mia­sta Gdań­ska czy notat­nik Hen­ryka Wie­czor­kie­wi­cza, dzien­ni­ka­rza zamor­do­wa­nego w Stut­tho­fie, który zdą­żył przed aresz­to­wa­niem opi­sać pierw­sze dni wojny.

 

Wernisaż wystawy "Gdańszczenie 1939"

 

Partnerami wystawy „Gdańszczanie 1939” są Muzeum Stutthof i Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. Ponadto eksponatów użyczyło Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Gmina Trąbki Wielkie, Muzeum Sopotu, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska oraz osoby prywatne: Marek Adamkowicz, Jan Daniluk, Sebastian Draga, Mariusz Kowalski, Jakub Kowalski, Piotr Mazurek, Jolanta i Roman Sikorowscy i inni.  

Kuratorzy: Marek Adamkowicz oraz dr Jan Daniluk

 

 

Zwiedzanie wystawy

Gdzie: Galeria Palowa, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 1 września - 10 listopada 2019 r.

do 29 września: pn-so 10:00-18:00, nd 11:00-18:00
od 30 września do 10 listopada:

poniedziałek - zamknięte
wtorek 10:00-13:00
środa 10:00-16:00
czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
sobota 10:00-16:00
niedziela 11:00-16:00

Nieczynne 1 listopada i 11 listopada

Ceny biletów: 6 zł normalne i 3 zł ulgowe

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

Wystawa czasowa o fenomenie gdańskiego szpitalnictwa w Domu Uphagena do 29 marca 2020 r.

Czytaj więcej
Dwie bursztynowe wystawy
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dwie bursztynowe wystawy

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje