Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Motto: (…) Ja sam nie liczę się! Pro­si­łem tylko o zro­zu­mie­nie, że nie ma waż­niej­szych spraw, jak nale­żyte zacho­wa­nie pamięci o losie zamor­do­wa­nych (…) około 4000 gdań­skich Pola­ków.
Bru­non Zwarra, Wspo­mnie­nia gdań­skiego bówki, t. 5, wyda­nie I, s 173. 


Z oka­zji 80 rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej Muzeum Gdań­ska przy­go­to­wało wystawę „Gdańsz­cza­nie 1939”. Tytuł to nawią­za­nie do powie­ści Bru­nona Zwarry, kro­ni­ka­rza losu Pola­ków z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska, który zmarł w ubie­głym roku i pozo­sta­wił doro­bek lite­racki opi­su­jący losy i histo­rie Gdańsz­czan przed i po wybu­chu II wojny świa­to­wej.


Pomysł na wystawę oparto na dwóch świa­dec­twach histo­rycz­nych – wła­śnie Bru­nona Zwarry autora ksią­żek o histo­rii Gdań­ska i więź­nia nie­miec­kich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych, oraz Ksa­we­rego Pru­szyń­skiego, dzien­ni­ka­rza i repor­ta­ży­sty, który w 1932 r. odbył podróż do Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. Owo­cem jego podróży była książka, opi­su­jąca sytu­ację w ówcze­snym Gdań­sku, którą można zoba­czyć na wysta­wie.

 

Książka Ksa­we­rego Pru­szyń­skiego prezentowana na wystawie. 

 

Wystawa poka­zuje jak prze­wi­dy­wa­nia Pru­szyń­skiego, sfor­mu­ło­wane jesz­cze przed obję­ciem wła­dzy w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku przez NSDAP, zamie­niły się w tra­ge­dię, któ­rej uczest­ni­kiem i doku­men­ta­li­stą stał się Bru­non Zwarra.


Na wysta­wie zoba­czymy rów­nież maszynę do pisa­nia nale­żącą do Bru­nona Zwarry, na któ­rej napi­sał swoje książki o losach Pola­ków. „Gdańsz­cza­nie 1939” są hoł­dem dla jego osoby i podzię­ko­wa­niem za pracę na rzecz toż­sa­mo­ści współ­cze­snych gdańsz­czan i gdańsz­czanek.
Wystawa to także opo­wieść o walce Gdańsz­czan-Pola­ków o Pol­skę, oso­bi­stemu poświę­ce­niu w imię ojczy­zny ponad wła­sne życie i w końcu walce o god­ność i pamięć następ­nych poko­leń.

Świa­dec­twem tego jest ponad 100 obiek­tów zapre­zen­to­wa­nych na wysta­wie pocho­dzą­cych z muzeów i od pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów. Oprócz maszyny do pisa­nia Bru­nona Zwarry można na niej zoba­czyć m.in. mun­dur Majora Hen­ryka Suchar­skiego – dowódcy Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte, pamiątki po księ­dzu Jerzym Majew­skim – dusz­pa­ste­rzu gdań­skich Pola­ków, który zgi­nął w obo­zie Dachau w 1942 r., sztan­dar szkoły pol­skiej w Ełga­no­wie – sym­bol pol­skiej obec­no­ści na tere­nach wiej­skich Wol­nego Mia­sta Gdań­ska czy notat­nik Hen­ryka Wie­czor­kie­wi­cza, dzien­ni­ka­rza zamor­do­wa­nego w Stut­tho­fie, który zdą­żył przed aresz­to­wa­niem opi­sać pierw­sze dni wojny.

 

Wernisaż wystawy "Gdańszczenie 1939"

 

Partnerami wystawy „Gdańszczanie 1939” są Muzeum Stutthof i Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. Ponadto eksponatów użyczyło Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Gmina Trąbki Wielkie, Muzeum Sopotu, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska oraz osoby prywatne: Marek Adamkowicz, Jan Daniluk, Sebastian Draga, Mariusz Kowalski, Jakub Kowalski, Piotr Mazurek, Jolanta i Roman Sikorowscy i inni.  

Kuratorzy: Marek Adamkowicz oraz dr Jan Daniluk

 

 

Zwiedzanie wystawy

Gdzie: Galeria Palowa, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 1 września - 10 listopada 2019 r.

do 29 września: pn-so 10:00-18:00, nd 11:00-18:00
od 30 września do 10 listopada: pn-so 10:00-16:00, nd. 11:00-16:00

Nieczynne 1 listopada

Ceny biletów: 6 zł normalne i 3 zł ulgowe

 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Wystawa „Widoki Motławy”
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa „Widoki Motławy”

Gdańska rzeka okiem artystów

Czytaj więcej
Dziedzictwo i nowoczesność
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dziedzictwo i nowoczesność

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Nowy Port w kilku odsłonach
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Nowy Port w kilku odsłonach

Historie Gdańskich Dzielnic III

Czytaj więcej
Dizajn w Domu Uphagena
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dizajn w Domu Uphagena

najnowsze trendy na wystawie!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje