Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Spotkanie 5 - Oliwa

 

 

Albert Zalewski, rzeźba "Pokusa"

Pod­czas pią­tego spo­tka­nia z cyklu Gdańsk-Mia­sto-Sztuka przyj­rzymy się ukry­tej wśród zło­że­nia par­ko­wego w Oli­wie gale­rię rzeźby gdań­skiej.

Park Oliw­ski ma nie­zwy­kle długą i cie­kawą histo­rię. Zało­żony został jako repre­zen­ta­cyjny ogród przy sie­dzi­bie opata. Zgod­nie z modą fran­cu­ską urzą­dzono od strony połu­dnio­wej układ sta­ran­nie zapla­no­wa­nych klom­bów z nisko przy­strzy­żo­nymi krze­wami i kolo­rowo kwit­ną­cymi kwia­tami. Ogród uroz­ma­icono sta­wami, w któ­rych odbi­jały się drzewa i krzewy oraz pły­wały ptaki. Naj­więk­sze wra­że­nie robiła jed­nak pie­czo­ło­wi­cie przy­ci­nana aleja pro­wa­dząca w kie­runku wschod­nim. Dzięki prze­my­śla­nemu wyty­cze­niu alei na jej końcu, ku rado­ści spa­ce­ro­wi­czów widać było wody Zatoki Gdań­skiej, stąd nazwa alei Droga do Wiecz­no­ści. Ogrod­nik przy­go­to­wu­jący pro­jekt dla opata Rybiń­skiego, inspi­ro­wał się ogro­dami przy Pałacu Błę­kit­nym w War­sza­wie. Ogród fran­cu­ski sta­nowi obec­nie połu­dniową część parku.

W 1976 roku Park otrzy­mał nie­zwy­kle cie­kawą deko­ra­cje. W jego prze­strzeni usta­wiono 18 rzeźb, które two­rzą gale­rię współ­cze­snej rzeźby gdań­skiej. Obiekty wyko­nane są z róż­nych mate­ria­łów: gra­nitu, pia­skowca, brązu, cera­miki i two­rzyw sztucz­nych. Gale­ria powstała z ini­cja­tywy Muzeum Naro­do­wego i miała przy­bli­żyć spa­ce­ro­wi­czom nie zaglą­da­ją­cym do muze­al­nych wnętrz osią­gnię­cia oraz róż­no­rodną twór­czość gdań­skich rzeź­bia­rzy. Prace do gale­rii przy­go­to­wało grono uzdol­nio­nych arty­stów i arty­stek, któ­rych dzieła zdo­bią muzea, kolek­cje pry­watne oraz place miast w Pol­sce i za gra­nicą. Wśród twór­ców, któ­rzy zapre­zen­to­wali w Oli­wie swoje rzeźby można wymie­nić Sta­ni­sława Horno-Popław­skiego, Anna Pie­tro­wiec, Alfred Wiśniew­ski, Adam Smo­lana, Zyg­fryd Kor­pal­ski, Irena Loroch czy Zyg­munt Kęp­ski, a to nie wszy­scy twórcy, któ­rzy przy­czy­nili się do powsta­nia tej nie­zwy­klej gale­rii.

 

Gdańsk-Mia­sto-Sztuka to pro­jekt Gdań­skiej Gale­rii Miej­skiej i Muzeum Gdań­ska, któ­rego celem jest przy­bli­że­nie mniej zna­nych aspek­tów dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego Gdań­ska. Obszar eks­plo­ra­cji ogra­ni­czony jest jedy­nie prze­strze­nią mia­sta. W niej jak w alche­micz­nym tyglu nie­ustan­nie wrze i docho­dzi do cią­głych zmian. Urba­ni­ści, archi­tekci i arty­ści doko­nują sze­regu prze­kształ­ceń, które mają bez­po­średni wpływ na oto­cze­nie w któ­rym żyjemy. Pro­jekt i pla­no­wane w jego ramach spo­tka­nia pomogą zro­zu­mieć zacho­dzące prze­miany i wska­zać na naj­bar­dziej fra­pu­jące prze­strze­nie czy intry­gu­jące detale. Zde­ko­do­wać mia­sto i jego prze­strzeń można na różne spo­soby. W pro­jek­cie Gdańsk-Mia­sto-Sztuka pro­po­nu­jemy czynną formę, pod czuj­nym okiem pro­wa­dzą­cych.

 

Spa­cer: 25.08.2019, nie­dziela godz. 14.00
Miej­sce zbiórki: Gdańsk-Oliwa, wej­ście główne do Parku Oliw­skiego

Pro­wa­dzący: Andrzej Zagro­belny

 

Kura­to­rzy pro­jektu: Klau­diusz Gra­bow­ski, Dorota Kuchar­czyk
Koor­dy­na­cja: Alek­san­dra Chrza­now­ska
Orga­ni­za­to­rzy: Gdań­ska Gale­ria Miej­ska, Muzeum Gdań­ska

oprowadzanie grup

Inne wydarzenia

Archaeo-Urbex
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup

Archaeo-Urbex

zwiedź Twierdzę "od kuchni"!

Czytaj więcej
Franciszkański kościół św. Trójcy
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup

Franciszkański kościół św. Trójcy

spacer z o. dr. Tomaszem Jankiem

Czytaj więcej
Sobota ze Złotym Człowiekiem
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup

Sobota ze Złotym Człowiekiem

poznaj dziedzictwo Wielkiego Stepu!

Czytaj więcej
Poznajmy lepiej Stare Przedmieście
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup
oprowadzanie grup

Poznajmy lepiej Stare Przedmieście

Sobotni spacer edukacyjny

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje