Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Gdańsk i Pomo­rze Nadwi­ślań­skie

Przewiń w dół

w pol­skiej myśli poli­tycznej XIX i począt­ków XX wieku (do 1918)

Towa­rzy­stwo „Dom Upha­gena” ser­decz­nie zapra­sza na wykład Pana prof. dr hab. Szcze­pana Wierz­cho­sław­skiego, Gdańsk i Pomo­rze Nadwi­ślań­skie w pol­skiej myśli poli­tycznej XIX i począt­ków XX wieku (do 1918).

Pod­czas wykładu nasz Gość przy­bliży, jak Gdańsk i Pomo­rze Nadwi­ślań­skie było postrze­gane przez różne pol­skie opcje poli­tyczne w XIX i na początku XX wieku.

 

Pan prof. dr hab. Szcze­pan Wierz­cho­sław­ski, eme­ry­to­wany pra­cow­nik naukowy Insty­tutu Histo­rii PAN oraz UMK w Toru­niu, jest histo­ry­kiem spe­cja­li­zu­ją­cym się w bada­niu dzie­jów Pomo­rza od Gry­fii po Kró­le­wiec w XIX i na początku XX wieku. Jego publi­ka­cje doty­czą pro­ble­ma­tyki spo­łeczno-poli­tycz­nej, zwłasz­cza pol­skiego ruchu naro­do­wego, ruchów i par­tii poli­tycz­nych, elit poli­tycz­nych, koeg­zy­sten­cji Niem­ców i Pola­ków, kształ­to­wa­nia się nowo­cze­snych naro­dów, pro­cesu wszech­stron­nej moder­ni­za­cji spo­łe­czeń­stwa te tereny zamiesz­ka­łego.

Nasz gość jest wspó­łau­to­rem IV tomu syn­tezy „Histo­ria Pomo­rza” obej­mu­ją­cego lata 1870–1918 oraz współ­re­dak­to­rem tomu V będą­cego syn­tezą dzie­jów tego obszaru w latach 1918–1939. Spo­śród innych publi­ka­cji wymie­nić należy: Orzeł czarny i orzeł biały. Pro­blemy moder­ni­za­cji spo­łe­czeń­stwa pol­skiego pro­win­cji Prusy Zachod­nie w XIX i na początku XX stu­le­cia; Pol­ski ruch naro­dowy w Pru­sach Zachod­nich w latach 18601914; Elity pol­skiego ruchu naro­do­wego w Poznań­skiem i w Pru­sach Zachod­nich w latach 1850-1914; Ignacy Łyskow­ski 1820 886. Poli­tyk i publi­cy­sta, pierw­szy pre­zes Towa­rzy­stwa Nau­ko­wego w Toru­niu.

 

W maju Towa­rzy­stwo „Dom Upha­gena” świę­tuje Uro­dziny, w tym roku mija 29 lat od daty powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia. Stało się już tra­dy­cją, że w trak­cie majo­wego wykładu losu­jemy publi­ka­cje w tym roku mamy dla Pań­stwa dzięki uprzej­mo­ści pani dr Joanny Dąbal pięć tomów zaty­tu­ło­wa­nych: „Domy i ich miesz­kańcy w świe­tle badań arche­olo­giczno-archi­tek­to­nicz­nych przy ulicy Świę­to­jań­skiej 6–7 w Gdań­sku”.

Zain­te­re­so­wa­nych naj­now­szą histo­rią Gdań­ska zachę­camy do naby­cia publi­ka­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Gdańsk 1945-1960. Mate­riały-stu­dia-ana­lizy”. Zamó­wie­nie pro­simy skie­ro­wać na adres e-mailowy:

upha­gen. towa­rzy­stwo­@g­mail. com

Szcze­góły na temat publi­ka­cji znajdą Pań­stwo na stro­nie Towa­rzy­stwa Dom Upha­gena. Cena 24 zł / 1 egz.

 

 

 

Kiedy: 29 maja 2019 r. (środa), o godz. 17.00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje