Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dziedzictwo i nowoczesność

Przewiń w dół

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Praw­dziwe piękno każ­dego kawałka i każ­dej bryłki bursz­tynu tkwi w ich natu­ral­nych for­mach. Gdy myślimy o bursz­ty­nie, to łączymy go zazwy­czaj ze sre­brem. Gdań­ską i pol­ską tra­dy­cję uzu­peł­niają złoto, bry­lanty lub perły, a nawet takie mate­riały jak: beton, alu­mi­nium, folia, czy… koń­skie wło­sie. Nowych roz­wią­zań poszu­kują nie tylko Polacy, np. stu­denci Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, ale także Włosi. Wyko­rzy­sta­nie betonu to pomysł pro­jek­tanta Fabri­zio Tri­den­tiego. Wła­śnie takie cie­kawe pro­jekty zostaną zapre­zen­to­wane tury­stom obok daw­nych, tra­dy­cyj­nych wyro­bów. Warto zoba­czyć obie odsłony bursz­ty­nowego świata...

Na wysta­wie zoba­czymy bli­sko kil­ka­set eks­po­na­tów wyko­na­nych ze „Złota Bał­tyku”, w tym także te, które powę­dro­wały do Wene­cji w maju 2019 r. Natu­ralne formy bursz­tynu bał­tyc­kiego, inklu­zje, rzeźby wyko­nane z jed­nej bryły bursz­tynu, bursz­ty­nowe pióro „Amber Rex” oraz repliki bursz­ty­nowej bran­so­lety poda­ro­wa­nej Rodowi Ste­war­towi oraz naszyj­nika Księż­nej Kate i spinki Księ­cia Wil­liama we Wło­szech obej­rzało bli­sko 20 tys. osób.

– Na wysta­wie w Gdań­sku nie zabrak­nie inklu­zji, czyli insek­tów zato­pio­nych w jan­ta­rze. Zoba­czymy także mil­le­nijne bursz­ty­nowe jajo Fabergé wyko­nane przez firmę Vic­tor Mayer Com­pany z oka­zji 1000-lecia Gdań­ska. Na świe­cie jest tylko 11 takich wyro­bów jubi­ler­skich – mówi Renata Ada­mo­wicz z Muzeum Bursz­tynu.

Wystawę otwo­rzy prze­marsz arty­stów i mode­lek w maskach wenec­kich oraz szczu­dla­rzy. Parada roz­pocz­nie się o godz. 11.30 przy Muzeum Bursz­tynu, a zakoń­czy o 12.00 w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta. Orga­ni­za­to­rem per­for­mance arty­stycz­nego La Via Dell’ Ambra Gdańsk- Wene­cja 2019 są Ate­lier Słoma & Trym­bu­lak (znani pol­scy pro­jek­tanci mody Jola Słoma i Mirek Trym­bu­lak) oraz Dorota Gul­bierz, znany pol­ski twórca form złot­ni­czych. Uczest­nic­two w wer­ni­sażu wystawy jest bez­płatne.

Orga­ni­za­to­rami są Biuro Pre­zy­denta ds. Komu­ni­ka­cji i Marki Mia­sta, Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, Zwią­zek Miast i Gmin Mor­skich oraz Muzeum Gdań­ska.

 

„Bursz­tyn. Dzie­dzic­two i nowo­cze­sność” będzie można zoba­czyć od środy, 17. lipca 2019 r. do nie­dzieli, 27. paździer­nika 2019 r. w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta Gdań­ska. Do 29 wrze­śnia wystawę będzie można zoba­czyć od wtorku do nie­dzieli, a po tej dacie – od środy do nie­dzieli. Za bilet nor­malny upraw­nia­jący do zwie­dze­nia całego Ratu­sza zapła­cimy 12 zło­tych, za bilet ulgowy – 6 zło­tych, a rodziny z nie­peł­no­let­nimi dziećmi (do max. ośmiu osób) – 20 zł. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca mogą zwie­dzić wystawę bez­płat­nie pod warun­kiem nie­wy­ko­rzy­sta­nia jej wcze­śniej w celu zwie­dza­nia sie­dziby Muzeum Gdań­ska.

 
Godziny otwarcia wystawy: [LINK]

Ceny biletów: [LINK]

 

Parada masek wenec­kich, mode­lek i szczu­dla­rzy

Start: 17 lipca 2019 r. (środa), godz. 11:30–12:00

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Wer­ni­saż wystawy „Bursz­tyn. Dzie­dzic­two i nowo­cze­sność”

Start: 17 lipca 2019 r. (środa), godz. 12:00–12:45

Miej­sce: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47 (wej­ście przez przed­proże)

Otwar­cie: dr Ewa Szy­mań­ska, z-ca Dyrek­tora Muzeum Gdań­ska

Prze­mó­wie­nie: Anna Zbier­ska – Z-ca Dyrek­tora Biura Pre­zy­denta ds. Pro­mo­cji i Komu­ni­ka­cji Marki Mia­sta

Prze­mó­wie­nie: Jola Słoma i Miro­sław Trym­bu­lak – Ate­lier Słoma & Trym­bu­lak

Zwie­dza­nie wystawy / poczę­stu­nek

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje