Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dziedzictwo i nowoczesność

Przewiń w dół

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Praw­dziwe piękno każ­dego kawałka i każ­dej bryłki bursz­tynu tkwi w ich natu­ral­nych for­mach. Gdy myślimy o bursz­ty­nie, to łączymy go zazwy­czaj ze sre­brem. Gdań­ską i pol­ską tra­dy­cję uzu­peł­niają złoto, bry­lanty lub perły, a nawet takie mate­riały jak: beton, alu­mi­nium, folia, czy… koń­skie wło­sie. Nowych roz­wią­zań poszu­kują nie tylko Polacy, np. stu­denci Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, ale także Włosi. Wyko­rzy­sta­nie betonu to pomysł pro­jek­tanta Fabri­zio Tri­den­tiego. Wła­śnie takie cie­kawe pro­jekty zostaną zapre­zen­to­wane tury­stom obok daw­nych, tra­dy­cyj­nych wyro­bów. Warto zoba­czyć obie odsłony bursz­ty­nowego świata...

Na wysta­wie zoba­czymy bli­sko kil­ka­set eks­po­na­tów wyko­na­nych ze „Złota Bał­tyku”, w tym także te, które powę­dro­wały do Wene­cji w maju 2019 r. Natu­ralne formy bursz­tynu bał­tyc­kiego, inklu­zje, rzeźby wyko­nane z jed­nej bryły bursz­tynu, bursz­ty­nowe pióro „Amber Rex” oraz repliki bursz­ty­nowej bran­so­lety poda­ro­wa­nej Rodowi Ste­war­towi oraz naszyj­nika Księż­nej Kate i spinki Księ­cia Wil­liama we Wło­szech obej­rzało bli­sko 20 tys. osób.

– Na wysta­wie w Gdań­sku nie zabrak­nie inklu­zji, czyli insek­tów zato­pio­nych w jan­ta­rze. Zoba­czymy także mil­le­nijne bursz­ty­nowe jajo Fabergé wyko­nane przez firmę Vic­tor Mayer Com­pany z oka­zji 1000-lecia Gdań­ska. Na świe­cie jest tylko 11 takich wyro­bów jubi­ler­skich – mówi Renata Ada­mo­wicz z Muzeum Bursz­tynu.

Wystawę otwo­rzy prze­marsz arty­stów i mode­lek w maskach wenec­kich oraz szczu­dla­rzy. Parada roz­pocz­nie się o godz. 11.30 przy Muzeum Bursz­tynu, a zakoń­czy o 12.00 w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta. Orga­ni­za­to­rem per­for­mance arty­stycz­nego La Via Dell’ Ambra Gdańsk- Wene­cja 2019 są Ate­lier Słoma & Trym­bu­lak (znani pol­scy pro­jek­tanci mody Jola Słoma i Mirek Trym­bu­lak) oraz Dorota Gul­bierz, znany pol­ski twórca form złot­ni­czych. Uczest­nic­two w wer­ni­sażu wystawy jest bez­płatne.

Orga­ni­za­to­rami są Biuro Pre­zy­denta ds. Komu­ni­ka­cji i Marki Mia­sta, Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, Zwią­zek Miast i Gmin Mor­skich oraz Muzeum Gdań­ska.

 

„Bursz­tyn. Dzie­dzic­two i nowo­cze­sność” będzie można zoba­czyć od środy, 17. lipca 2019 r. do nie­dzieli, 27. paździer­nika 2019 r. w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta Gdań­ska. Do 29 wrze­śnia wystawę będzie można zoba­czyć od wtorku do nie­dzieli, a po tej dacie – od środy do nie­dzieli. Za bilet nor­malny upraw­nia­jący do zwie­dze­nia całego Ratu­sza zapła­cimy 12 zło­tych, za bilet ulgowy – 6 zło­tych, a rodziny z nie­peł­no­let­nimi dziećmi (do max. ośmiu osób) – 20 zł. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca mogą zwie­dzić wystawę bez­płat­nie pod warun­kiem nie­wy­ko­rzy­sta­nia jej wcze­śniej w celu zwie­dza­nia sie­dziby Muzeum Gdań­ska.

 
Godziny otwarcia wystawy: [LINK]

Ceny biletów: [LINK]

 

Parada masek wenec­kich, mode­lek i szczu­dla­rzy

Start: 17 lipca 2019 r. (środa), godz. 11:30–12:00

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26

Wer­ni­saż wystawy „Bursz­tyn. Dzie­dzic­two i nowo­cze­sność”

Start: 17 lipca 2019 r. (środa), godz. 12:00–12:45

Miej­sce: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47 (wej­ście przez przed­proże)

Otwar­cie: dr Ewa Szy­mań­ska, z-ca Dyrek­tora Muzeum Gdań­ska

Prze­mó­wie­nie: Anna Zbier­ska – Z-ca Dyrek­tora Biura Pre­zy­denta ds. Pro­mo­cji i Komu­ni­ka­cji Marki Mia­sta

Prze­mó­wie­nie: Jola Słoma i Miro­sław Trym­bu­lak – Ate­lier Słoma & Trym­bu­lak

Zwie­dza­nie wystawy / poczę­stu­nek

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej
Wystawa „Widoki Motławy”
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa „Widoki Motławy”

Gdańska rzeka okiem artystów

Czytaj więcej
Gdańszczanie 1939
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańszczanie 1939

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Czytaj więcej
Nowy Port w kilku odsłonach
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Nowy Port w kilku odsłonach

Historie Gdańskich Dzielnic III

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje