Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dwie bursztynowe wystawy

Przewiń w dół

Zobacz nowości i dzieła Mieczysława Różyckiego. Wystawy prezentują 180 wyrobów biżu­te­rii z bursz­ty­nem bał­tyc­kim.

 

W czwar­tek, 21 listo­pada 2019 r., o godz. 17.00 w Muzeum Bursz­tynu zostaną otwarte wystawy cza­sowe poświę­cone twór­czo­ści Mie­czy­sława Różyc­kiego oraz darom prze­ka­za­nym w 2019 r. do Muzeum Gdań­ska przez osoby pry­watne i insty­tu­cje i nowym zaku­pom. Zwie­dza­jący będą mogli zoba­czyć około 180 egzem­pla­rzy biżu­te­rii współ­cze­snej z bursz­ty­nem bał­tyc­kim. Wśród nagra­dza­nych w kraju i zagra­nicą przedmio­tów znaj­dzie się też nowy zakup – uni­ka­towa szpila do kape­lu­sza z XVII wieku. Wystawy będzie można zwie­dzać od 22 listo­pada 2019 do 28 czerwca 2020 r.

 


Alain Roggeman, pierścionek, dar Związku Miast i Gmin Morskich

Nowo­ści w Muzeum Bursz­tynu i wyjąt­kowa szpila

Na poka­zy­wa­nej na szczy­cie wieży wię­zien­nej Zespołu Przed­bra­mia (Katowni) wysta­wie cza­so­wej znaj­dzie się kil­ka­dzie­siąt eks­po­na­tów prze­ka­za­nych przez osoby pry­watne oraz insty­tu­cje. Zwie­dza­jący będą mogli zoba­czyć replikę łań­cu­cha urzę­do­wego Pre­zy­dent Alek­san­dry Dul­kie­wicz prze­ka­zaną przez Dorotę Cenecką oraz część wyro­bów poka­zy­wa­nych już na tego­rocz­nych wysta­wach cza­so­wych „Dizajn z Domu Upha­gena”, „Janusz Wosik – in memo­riam” i „25 lat Ambe­rifu”. Do zbio­rów Muzeum Gdań­ska tra­fiły także prace wyko­nane pod­czas edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Bursz­tynniczych w Gdań­sku. Zwią­zek Miast i Gmin Mor­skich prze­ka­zał z kolei 7 obiek­tów biżu­te­ryj­nych autor­stwa cenio­nego w Euro­pie, bel­gij­skiego arty­sty Ala­ina Rog­ge­mana. Cie­ka­wym eks­po­na­tem jest naj­now­szy zakup – uni­ka­towa, sie­dem­na­sto­wieczna szpila do kape­lu­sza.

– Ten nie­po­zorny przedmiot nie ma żad­nych zna­nych odpo­wied­ni­ków w zbio­rach muze­al­nych na świe­cie. Ważąca 2,6 grama o dłu­go­ści bli­sko 8 cm żela­zna szpila cechuje się nad­zwy­czajną pre­cy­zją wyko­na­nia. Ręcz­nie tocze­nie, ide­alne dopa­so­wa­nie maleń­kich ele­men­tów deko­ra­cyj­nych wska­zują na jed­nego z naj­lep­szych gdań­skich mistrzów. W środku bursz­tynu znaj­duje się por­tret męż­czy­zny wyko­nany tak, że na powięk­sze­niu widać naj­mniej­szy detal. Na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych eks­per­tyz możemy dato­wać ją na XVII wiek – mówi Renata Ada­mo­wicz z Muzeum Gdań­ska, kura­torka wystawy cza­so­wej w Muzeum Bursz­tynu.

Bursz­tyn powo­jenny. Warsz­tat Mie­czy­sława Różyc­kiego

Ponad 130 prac uro­dzo­nego w 1919 r. we Lwo­wie złot­nika i jubi­lera to wyjąt­kowa podróż w lata 50–60. XX wieku. Na wysta­wie zoba­czymy przedmioty zwią­zane ze sztuką sakralną, a także wyroby jubi­ler­skie z widocz­nymi inspi­ra­cjami kowal­stwem arty­stycznym oraz sztuką ludową. Twór­czość zmar­łego w 1995 roku arty­sty jest spójna este­tycz­nie i wyróż­nia się tech­niczną bie­gło­ścią rze­mieśl­ni­czą.

– Wystawa cza­sowa poświę­cona Mie­czy­sławowi Różyc­kiemu to nie tylko biżu­te­ria. To moż­li­wość pozna­nia „od kuchni” powo­jen­nych warsz­ta­tów bursz­tyn­ni­ków i ich codzien­nej pracy. Dzięki doku­men­tom, foto­gra­fiom i innym przedmio­tom poznamy jak wytwa­rzano przedmioty znaj­du­jące się w gablo­tach od wstęp­nego pro­jektu do efektu – mówi Joanna Grą­żaw­ska z Muzeum Gdań­ska, kie­row­nik Muzeum Bursz­tynu i kura­torka wystawy.

Obie wystawy będzie można zwie­dzić do 28 czerwca 2020 r. w cenie biletu wstępu do Muzeum Bursz­tynu (12 zł / nor­malny / 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny), albo bez­płat­nie w ramach Karty Miesz­kańca. Wystawy będą nie­czynne zimą w ponie­działki i wtorki, a od 1 maja przy­szłego roku – w ponie­działki.

 

 

Wystawy:Mie­czy­sław Różycki. Pol­ska powo­jenna biżu­te­ria z bursz­ty­nem” & „Nowo­ści w Muzeum Bursz­tynu”

Gdzie: Muzeum Bursz­tynu, Sala Sądowa / Antre­sola, ul. Targ Węglowy 26

Zwie­dza­nie: 22 listo­pada 2019–28 czerwca 2020 r.

Sezon zimowy (do 30 kwiet­nia 2020)

pn., wt. – zamknięte

śr., pt. so. 10:00–16:00

czw. 10:00–18:00

nd. 11:00–16:00

Sezon letni (od 1 maja 2020)

pn. – zamknięte

wt. -so. 10:00–18:00

nd. 11:00–18:00

Bilety można kupić do 45 min przed zamknię­ciem muzeum

 

Ceny: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do 18 roku życia)

 

Wer­ni­saż: 21 listo­pad (czwar­tek), godzina 17:00

Miej­sce: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26, 80-836 Gdańsk

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

100-lecie powrotu Polski nad morze
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

100-lecie powrotu Polski nad morze

30 stycznia zapraszamy na wernisaż wystawy filatelistycznej do Dworu Artusa.

Czytaj więcej
Srebra od pokoleń
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Srebra od pokoleń

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Czytaj więcej
Szpitale, ubodzy i sieroty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Szpitale, ubodzy i sieroty

Wystawa czasowa o fenomenie gdańskiego szpitalnictwa w Domu Uphagena do 29 marca 2020 r.

Czytaj więcej
Gdańsk w medialierstwie
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk w medialierstwie

Gdańskie historie w medalach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje