Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Do ostatniego tchu w piersiach?

Przewiń w dół

Wykład z historią Westerplatte w tle

W czwar­tek, 9 maja 2019 r., o godz. 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się wykład dr. Jana Szku­dliń­skiego o kuli­sach kapi­tu­la­cji obroń­ców Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej na Wester­platte. Pod­czas bez­płat­nego wykładu w ramach pro­gramu Czwart­ków w Muzeum Gdań­ska zostaną omó­wione przy­kłady rów­nież innych kapi­tu­la­cji z wrze­śnia 1939 r. Wyda­rze­nie roz­po­czyna cykl przed­się­wzięć reali­zo­wa­nych w Muzeum Gdań­ska zwią­za­nych z 80. rocz­nicą wybu­chu II wojny świa­to­wej.

Do ostat­niego tchu w pier­siach?

Wykład histo­ryka woj­sko­wo­ści XIX i XX w., byłego pra­cow­nika i współ­twórcy wystawy sta­łej w Muzeum II Wojny Świa­to­wej oraz pra­cow­nika mery­to­rycz­nego Muzeum Mia­sta Gdyni to próba zro­zu­mie­nia wyjąt­ko­wo­ści pol­skiego sym­bolu nie­złom­no­ści pol­skiego oręża. Sym­bolu, o któ­rym nie­raz trudno rze­tel­nie roz­ma­wiać…

– Jeśli tak spoj­rzeć na losy Wester­platte i jego obroń­ców z per­spek­tywy prze­kazu, to jest on nie­zmier­nie uprosz­czony. 7 dni boha­ter­skiej obrony pol­skich żoł­nie­rzy wobec prze­wa­ża­ją­cych sił wroga, które dawały nadzieję całej II Rzecz­po­spo­li­tej, zakoń­czo­nych kapi­tu­la­cją, gdy nie było już prze­sła­nek by dalej sta­wiać opór. W tak uprosz­czo­nym obra­zie łatwo o doszu­ki­wa­nie się sen­sa­cji, która zawsze prze­waży nad posta­wio­nymi pyta­niami: Czy kapi­tu­la­cja jest pro­sta? Czy pro­test ofi­ce­rów wobec pod­da­nia Wester­platte był czymś wyjąt­ko­wym? Czy 2 wrze­śnia nad Wester­platte fak­tycz­nie powie­wała biała flaga? Czy należy zawsze wal­czyć do ostat­niej kro­pli krwi? Na te pyta­nia posta­ram się odpo­wie­dzieć pod­czas nad­cho­dzą­cego wykładu w Muzeum Gdań­ska – mówi dr Jan Szku­dliń­ski.

Mija 80 lat od pierw­szej salwy z Wester­platte

Wykład dr. Jana Szku­dliń­skiego roz­po­czyna cykl wyda­rzeń zwią­za­nych z obcho­dami 80. rocz­nicy wybu­chu II Wojny Świa­to­wej reali­zo­wa­nych przez Muzeum Gdań­ska. Od 27 kwiet­nia do końca wrze­śnia br. będzie można ponow­nie zwie­dzić jedyną pla­cówkę muze­alną na pół­wy­spie – War­townię nr 1 na Wester­platte. W obcho­dzą­cym 45. rocz­nicę otwar­cia obiek­cie zre­ali­zo­wany zosta­nie sze­reg wyda­rzeń i uro­czy­sto­ści otwar­tych dla publicz­no­ści i dostęp­nych nie­od­płat­nie.

Przy­go­to­wy­wane atrak­cje to uro­dziny War­towni nr 1 (29 czerwca), lip­cowe kino ple­ne­rowe przy War­towni, festi­wal rekon­struk­cyjny „Wester­platte. Spo­tka­nia z Histo­rią” (31 sierp­nia – 1 wrze­śnia), a także druga odsłona pro­jektu „Wester­platte. Świa­tło­cie­nie” (6–7 wrze­śnia). Pod­czas tej ostat­niej, jak w ubie­głym roku, pod­świe­tlane będą obiekty znaj­du­jące się na tere­nie pół­wy­spu, a rzu­cane na obiekty wizu­ali­za­cje i dźwięk będą przed­sta­wiały zwartą opo­wieść nawią­zu­jącą do uni­wer­sal­nych war­to­ści w kon­tek­ście histo­rii II wojny świa­to­wej. Od połowy czerwca br. zwie­dza­jący Wester­platte będą mogli sko­rzy­stać z odpłat­nego pro­gramu Wester­platte. Szlak Pamięci, dzięki któ­remu będzie można zwie­dzić i zro­zu­mieć teren Pola Bitwy oraz losy jego obroń­ców. Roz­sze­rzona o nowe ele­menty kon­ty­nu­acja zeszło­rocz­nego pro­jektu będzie dostępna także dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią słu­chową oraz dla lud­no­ści ukra­iń­sko­ję­zycz­nej. We wrze­śniu Muzeum Gdań­ska wyda publi­ka­cję dr. Andrzeja Drzy­cim­skiego o losach obroń­cach Wester­platte po kapi­tu­la­cji we wrze­śniu 1939 r. Przy­go­to­wy­wana mono­gra­fia to trzeci tom poświę­cony tema­tyce Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej w dorobku bada­cza.

 

 

Do ostatniego tchu w piersiach? Westerplatte a inne kapitulacje w 1939 r.

Czwartki w Muzeum Gdańska

Kiedy: 9 maja (czwartek), godz. 17:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47 (wejście przez przejazd bramny)

Wstęp: bezpłatny

Prowadzący: dr Jan Szkudliński

wykłady

Inne wydarzenia

Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Jana Daniluka

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na wykład dr Tomasza Bednarza

Czytaj więcej
IRA - Polska - Gdańsk
wykłady
wykłady
wykłady

IRA - Polska - Gdańsk

Wykład i książka na Dzień św. Patryka poświęcone historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Czwartki w Muzeum Gdańska

5 marca zapraszamy na debatę pt. "Pomorzanie i Ślązacy w cieniu Volkslisty"

 

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje