Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Dizajn w Domu Uphagena

Przewiń w dół

najnowsze trendy na wystawie!

Od soboty, 29 czerwca 2019 r., w Domu Upha­gena będzie można zoba­czyć wystawę cza­sową pre­zen­tu­jącą naj­now­sze trendy pro­jek­towe. Pierw­sza wystawa z cyklu Dizajn w Domu Upha­gena zosta­nie poświę­cona twór­czo­ści Doroty Cenec­kiej oraz Prze­my­sława Kusia. Wśród kil­ku­dzie­się­ciu eks­po­na­tów znajdą się m.in. rzeźby i biżu­te­ria użyt­kowa, replika łań­cu­cha Pre­zy­dent Gdań­ska Alek­san­dry Dul­kie­wicz oraz cie­ka­wostka – bursz­ty­nowa Bitwa pod Grun­wal­dem. Wystawa potrwa do 30 sierp­nia 2019 r.

– Zapla­no­wa­li­śmy cykl wystaw Dizajn w Domu Upha­gena, świa­domi, że ludzie dziś na wiele spo­so­bów odmie­niają i nad­uży­wają słowa „dizajn”. Żyjemy w cza­sach, w któ­rych kupuje się krze­sła, nie sia­da­jąc na nich i wyci­skarki do soków, zachwy­ca­jące swoją deko­ra­cyjną formą ale nie­prak­tyczne. Uzna­li­śmy, że Dom Upha­gena, sie­dziba Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich, to zna­ko­mite miej­sce dla pre­zen­ta­cji twór­ców, któ­rzy nie tylko dobrze pro­jek­tują przedmioty, ale także sami je solid­nie wyko­nują – mówi Robert Pytlos z Urzędu Mia­sta Gdań­ska, pomy­sło­dawca idei wystaw Dizajn w Domu Upha­gena.

Na wysta­wie zoba­czymy rzeźby wyko­nane z natu­ral­nych brył bursz­tynu bał­tyc­kiego oraz biżu­te­rię użyt­kową Doroty Cenec­kiej oraz Prze­my­sława Kusia, któ­rzy swoją przy­godę z bursz­ty­nem roz­po­częli 25 lat temu. Arty­ści współ­pra­cują z sobą od kil­ku­na­stu lat. Ich prace cechuje wysoka dba­łość o szcze­góły.

– Moja przy­goda z bursz­ty­nem bał­tyc­kim zaczęła się gdy mia­łem 15 lat. Uczy­łem się tej trud­nej sztuki, pod­pa­tru­jąc ojca, który był rzeź­biarzem. Po wielu pra­cach wyko­nanych w drew­nie lub mydle, tata pozwo­lił mi na pracę z bursz­ty­nem. Pamię­tam tą chwilę jakby wyda­rzyła się wczo­raj. Dziś śmiało mogę powie­dzieć, że wyko­ny­wa­nie rzeźb w bursz­ty­nie bał­tyc­kim to moja pasja. Po 25 latach pracy, patrząc na bursz­ty­nowy kawa­łek widzę w nim temat kolej­nej pracy. Inspi­ruje mnie natura i piękno ota­cza­ją­cego mnie świata, ale jestem otwarty na nowe rzeź­biar­skie wyzwa­nia – mówi Prze­my­sław Kuś, ceniony rzeź­biarz.

Wśród kil­ku­dzie­się­ciu eks­po­na­tów znajdą się m.in. rzeźby i biżu­te­ria użyt­kowa, replika łań­cu­cha Pre­zy­dent Gdań­ska Alek­san­dry Dul­kie­wicz oraz foto­gram bursz­ty­no­wej Bitwy pod Grun­wal­dem wyko­nanej przez Prze­my­sława Kusia w 2015 r.

– Mało kto wie, że taki obraz został wyko­nany w Pol­sce na zagra­niczne zle­ce­nie. I choć w Domu Upha­gena będzie można zoba­czyć jedynie foto­gram bursz­ty­no­wej kopii obrazu Jana Matejki, to jest to cie­kawy przy­kład wyko­rzy­sta­nia bursz­tynu bał­tyc­kiego przez rodzi­mych arty­stów, któ­rym Gdańsk i Pomo­rze może się z całą pew­no­ścią pochwa­lić – mówi Robert Pytlos.

Dorota Cenecka – gdańsz­czanka, pro­jek­tuje i reali­zuje biżu­te­rię od pra­wie 25 lat. Ma na kon­cie wiele nagród i wyróż­nień, udział w kil­ku­dzie­się­ciu wysta­wach w Pol­sce i zagra­nicą. Chęt­nie anga­żuje się w różne pro­jekty zwią­zane z bursz­ty­nem i pro­mo­cją Gdań­ska. Działa w Sto­wa­rzy­sze­niu Twór­ców Form Złot­ni­czych i Mię­dzy­na­ro­do­wym Sto­wa­rzy­sze­niu Bursz­tyn­ni­ków. Od 5 lat bie­rze udział w poka­zach mody mie­dzy innymi w ramach Pol­skiego Pawi­lonu na Expo 2015 w Medio­la­nie oraz Gali Amber Look pod­czas tar­gów Ambe­rif

Prze­my­sław Kuś – rzeź­biarz i bursz­tyn­nik ze Słup­ska, jeden z naj­bar­dziej obec­nie cenio­nych fachow­ców w zakre­sie obróbki bursz­tynu, jego prace były wie­lo­krot­nie nagra­dzane w kon­kur­sach bran­żo­wych

 

 

 

 

Dizajn w Domu Upha­gena

Wer­ni­saż wystawy

Kiedy: 28 czerwca 2019 r. (pią­tek), godz. 18:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

 

Zwie­dza­nie

Informacje o obiekcie: [LINK]

Kiedy: 29 czerwca – 30 sierp­nia 2019 r.

pn. – nie­czynne

wt. -so. 10:00–18:00 (ostat­nie wej­ście o 17:30)

nd. 11:00–18:00 (ostat­nie wej­ście o 17:30)

 

Ceny: 10 zł nor­malny / 5 zł ulgowy / 20 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do lat 18)

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Dziedzictwo i nowoczesność
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dziedzictwo i nowoczesność

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Budowanie wspólnoty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Budowanie wspólnoty

65 zdjęć i 21 lat prezydentury Pawła Adamowicza

Czytaj więcej
Olga Krzyżanowska (1929-2018)
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Olga Krzyżanowska (1929-2018)

3 portrety na wystawie czasowej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje