Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Czy historię można negocjować?

Przewiń w dół

Pol­skie i nie­miec­kie pamię­ta­nie wspól­nej prze­szło­ści

 

Ponad tysiąc lat wspól­nej histo­rii! Pol­sko-nie­miec­kie sąsiedz­two od chrztu Pol­ski po II Wojnę Świa­tową było obiek­tem badań oraz narzę­dziem róż­nych, wiel­ko­for­ma­to­wych nar­ra­cji o prze­szło­ści. Weźmy pierw­szy przy­kład. XIX-wieczna nar­ra­cja Hein­ri­cha von Tre­it­sch­kego, kształ­tu­jąca postrze­ga­nie rze­czywistości przez umy­sły milio­nów ludzi do 1945 r., dziś – a zwłasz­cza po 1989 r. – dalej jest obecna w sze­ro­kiej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, ale już nie Niem­ców, a… Pola­ków.

Tego stanu rze­czy nie potra­fią tego zmie­nić nowe wyniki badań, które zwra­cają uwagę na dotych­czas nie­do­strze­gane pozy­tywy. Czy o wspól­nej histo­rii, mając na uwa­dze bli­sko 200 lat trud­nego dla Pola­ków wspól­nego sąsiedz­twa, powin­ni­śmy roz­ma­wiać o nim jedy­nie w uję­ciu takich haseł jak zbrod­nia, kara, duma i uprze­dze­nie? A może wła­śnie rację sto­so­wa­nia tych pojęć – i wielu innych – powin­ni­śmy nego­cjo­wać?

W otwar­tej deba­cie z cyklu Czwartki w Muzeum Gdań­ska o zagad­nie­niach zwią­za­nych z wspólną pol­sko-nie­miecką prze­szło­ścią i jej postrze­ga­niu będziemy roz­ma­wiać z pro­fe­so­rem Rober­tem Trabą z Pol­skiej Aka­de­mii Nauk oraz redak­to­rem Ada­mem Krze­miń­skim z Poli­tyki. Spo­tka­nie popro­wa­dzi dzien­ni­karz oraz histo­ryk Woj­ciech Sule­ciń­ski z Radia Gdańsk oraz Tele­wi­zji Pol­skiej.

Pod­czas spo­tka­nia będą sprze­da­wane Nie­zbęd­niki Histo­ryczne Poli­tyki w pro­mo­cyj­nej cenie 20 zł.

 

Adam Krze­miń­ski – pol­ski dzien­ni­karz, publi­cy­sta, spe­cja­li­sta od spraw nie­miec­kich, odz­na­czony m.in. Krzy­żem Ofi­cer­skim Orderu Odro­dze­nia Pol­ski (1997), Krzy­żem Wiel­kim Orderu Zasługi Repu­bliki Fede­ral­nej Nie­miec (1999), Nagroda Euro­pej­skiego Uni­wer­sy­tetu Via­drina (2006). Autor wielu publi­ka­cji, np. Deutsch-Pol­ni­sche Ver­spie­ge­lung (Hol­zhau­sen-Wie­deń 2001) oraz Lek­cje dia­logu: mowy, eseje i wywiady (Wro­cław 2010).

Robert Antoni Traba –hi­sto­ryk, poli­to­log, dzia­łacz spo­łeczny i kul­tu­ro­znawca, dok­tor habi­li­to­wany nauk huma­ni­stycz­nych. Spe­cja­li­zuje się w histo­rii Europy Środ­kowo-Wschod­niej i Nie­miec w XIX i XX wieku, a także bada­niach pol­sko-nie­miec­kiego pogra­ni­cza. Badacz takich dzie­dzin jak pamięć spo­łeczna i histo­ria kul­tu­rowa, regio­na­lizm, kra­jo­braz kul­tu­rowy, akul­tu­ra­cja oraz pamięć kul­tu­rowa. Odz­na­czony Krzy­żem Ofi­cer­skim Orderu Odro­dze­nia Pol­ski (2011) oraz Nagrodą im. Jerzego Gie­droy­cia (2006) za książkę Wschod­nio­pru­skość. Toż­sa­mość regio­nalna i naro­dowa w kul­tu­rze poli­tycz­nej Nie­miec.

 

 

Kiedy: 30 maja 2019 r. (czwartek), godz. 17:00-18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bezpłatny

Inne: sprzedaż Niezbędników Historycznych Polityki (30 szt.) w promocyjnej cenie 20 zł

spotkania

Inne wydarzenia

Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje