Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Carillony na liście UNESCO?

Przewiń w dół

Poprzyj starania o wpis gdańskiej kultury carillonowej na listę niematerialnego dziedzictwa

Pierw­szy kon­cert caril­lonowy został zagrany z wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta 23 wrze­śnia 1561 r. z oka­zji zamon­to­wa­nia na iglicy pozła­ca­nej figury króla Zyg­munta II Augu­sta. Od tam­tej pory, aż do 1942 r., mia­sto utrzy­my­wało ponad 38 caril­lonistów miej­skich i ich pomoc­ni­ków. Dzięki pracy dzie­sią­tek osób naj­waż­niej­szym uro­czy­sto­ściom miej­skim, np. wizy­tom koro­no­wa­nych głów, czy codzien­nemu życiu mia­sta towa­rzy­szyły oko­licz­no­ściowe utwory wybrzmie­wa­jące z dzwo­nów o masie od kilku do kil­ku­set kilo­gra­mów. Gdańsk jedy­nym mia­stem w Pol­sce, które może się poszczy­cić dzia­ła­ją­cymi caril­lonami. W ciągu trzech ostat­nich dekad odbu­do­wano caril­lony z kościoła św. Kata­rzyny i Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Trzeci – caril­lon „Gdańsk”, to mobilny instru­ment, który może dostać się do nie­mal każ­dej miej­sco­wo­ści w Pol­sce i w Euro­pie. Wszyst­kimi zarzą­dza Muzeum Gdań­ska.

– Kul­tura caril­lo­nowa w Gdań­sku powraca do swo­jej świet­no­ści. W tym roku odbył się 21. Gdań­ski Festi­wal Caril­lo­nowy, zama­wiane są utwory u wybit­nych, współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, przy­wró­cone zostało też sta­no­wi­sko miej­skiego caril­lonisty, a caril­lon mobilny kon­cer­tuje po kraju – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska – Chcemy umoż­li­wić miesz­kań­com sta­ra­nia o wpis caril­lo­nów na listę nie­ma­te­rial­nego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego UNESCO, które podnie­sie pre­stiż Gdań­ska i naszego muzeum, a także pozwoli sku­tecz­nie pozy­ski­wać środki zewnętrzne. Spo­tka­nie inau­gu­ra­cyjne jest otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, zarówno osób pry­wat­nych i insty­tu­cji, które mogą roz­po­cząć pro­ce­durę ubie­ga­nia się o wpis na listę.

Sta­ra­nia to kil­ku­let­nia ini­cja­tywa. W pierw­szej kolej­no­ści kul­tura caril­lo­nowa ma zostać wpi­sana na Kra­jową Listę Nie­ma­te­rial­nego Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­wego, a doce­lowo ma się zna­leźć na Repre­zen­ta­tyw­nej Listę Nie­ma­te­rial­nego Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­wego Ludz­ko­ści UNESCO.

 

Infor­ma­cji udziela caril­lo­nistka miej­ska Monika Kaź­mier­czak (m.kazmier­cza­k@mu­zeumg­dansk.pl / tel. 509-362-965).

Wypełniony formularz należy odesłać na adres m.kazmierczak@muzeumgdansk.pl do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

spotkania

Inne wydarzenia

IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska Seniorom
spotkania
spotkania
spotkania

Muzeum Gdańska Seniorom

27 lutego zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Srebra od pokoleń" i opowieści o dawnej zastawie stołowej

Czytaj więcej
Promocja publikacji
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Promocja publikacji

3 marca odbędzie się promocja publikacji "Dzieje Przed­sta­wi­cielstw Kró­le­stwa Danii w Gdań­sku i Gdyni"

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje