Przejdź do treści głównej

Szczegóły

45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Przewiń w dół

Zobacz wyjątkowy film z 1967 r.

 

 

Wystawa w War­towni nr 1 od 45 lat opo­wiada o losach obrony Wester­platte. W naj­bliż­szą sobotę zapra­szamy Was do wspól­nego świę­to­wa­nia wraz z prof. Andrze­jem Janu­szaj­ti­sem, inż. Alek­san­drem Ślu­sa­rzem oraz Janem Mar­kie­wi­czem.

War­townia unik­nęła wysa­dze­nia w powie­trze, dzięki wysił­kowi miesz­kań­ców Gdań­ska w 1967 r. W 1974 r. żyjący wów­czas obrońcy Wester­platte w murach war­towni przy­go­to­wali wystawę. W 1980 r. jej auto­rzy zgo­dzili się, by utwo­rzyć tu oddział Muzeum Gdań­ska i prze­ka­zali do niego swoje pamiątki.

Dziś może­cie zoba­czyć tu efekt ich trudu i wysiłku na zmo­der­ni­zo­wa­nej w 2013 r. wysta­wie sta­łej. Takie pamiątki jak mun­dur majora Hen­ryka Suchar­skiego – dowódcy obrony Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej, opo­wia­dają histo­rie sprzed 80 lat tysiącom zwie­dza­ją­cych. Opo­wieść o obroń­cach i ich męstwie docie­rała do każ­dego, kto chciał jej wysłu­chać, choć w prze­ciągu ostat­nich dekad majora oczer­niano i sta­rano się na różne spo­soby pomniej­szać jego wkład w walkę… a ostat­nio nawet zakwe­stio­no­wano sens jej ist­nie­nia.

 


45-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte
29.06.2019 (sobota), godz. 11:00-18:00


godz. 11:00

– roz­po­czę­cie uro­czy­sto­ści
– prze­ka­za­nie do zbio­rów Muzeum Gdań­ska filmu z 1967 r. o prze­no­si­nach War­towni nr 1 / Jan Mar­kie­wicz
– pokaz filmu „War­townia nr 1 – oca­le­nie”
„Wester­platte – wczo­raj, a dziś” dys­ku­sja z prof. Andrze­jem Janu­szaj­ti­sem, Alek­san­drem Ślu­sa­rzem oraz Janem Mar­kie­wi­czem
– uro­dzi­nowy tort z oka­zji 45-lecia War­towni nr 1 na Wester­platte

 

Atrak­cje

 

11:00–18:00
- wolny wstęp do War­towni nr 1 na Wester­platte
– nie­od­płatna moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nego zwie­dza­nia Wester­platte w ramach „Szlaku Pamięci”
– pre­miera wiel­ko­for­ma­to­wej gry edu­ka­cyj­nej „Wester­platte”
– pokaz filmu „Wester­platte – oca­le­nie” (12:00–18:00)
inne atrak­cje: zabyt­kowy Fiat 508 z 1936 r., armata polowa 75 mm, woj­skowa gro­chówka (do wyczer­pa­nia zapa­sów)

Rekon­struk­to­rzy histo­ryczni zapre­zen­tują armatę polową kal. 75 mm, którą zaku­pili z inten­cją poka­zy­wa­nia jej odwie­dza­ją­cym Wester­platte tury­stom.

Szczegóły wydarzenia

29.06.2019 11:00 - 29.06.2019 18:00

bez ograniczeń

bezpłatne

ul. Mjr H. Sucharskiego 80-601 Gdańsk telefon: +48 531 068 365 e-mail: westerplatte(at)muzeumgdansk.pl

  obrazek

  Video

  Wartownia nr 1 - ocalenie. Teaser

  Play

   

  uroczystości

  Inne wydarzenia

  Wokół Wielkiej Synagogi
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Wokół Wielkiej Synagogi

  gdański program obchodów

  Czytaj więcej
  80. rocznica wybuchu II wojny światowej
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  80. rocznica wybuchu II wojny światowej

  Program obchodów 31.08-01.09.2019

  Czytaj więcej
  Wielkopolanie ku Niepodległej
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Wielkopolanie ku Niepodległej

  wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

  Czytaj więcej
  Od Ratusza do Muzeum!
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Od Ratusza do Muzeum!

  49. urodziny Muzeum Gdańska

  Czytaj więcej

  Informacja o cookies!

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje