Przejdź do treści głównej

Szczegóły

45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Przewiń w dół

Zobacz wyjątkowy film z 1967 r.

 

 

Wystawa w War­towni nr 1 od 45 lat opo­wiada o losach obrony Wester­platte. W naj­bliż­szą sobotę zapra­szamy Was do wspól­nego świę­to­wa­nia wraz z prof. Andrze­jem Janu­szaj­ti­sem, inż. Alek­san­drem Ślu­sa­rzem oraz Janem Mar­kie­wi­czem.

War­townia unik­nęła wysa­dze­nia w powie­trze, dzięki wysił­kowi miesz­kań­ców Gdań­ska w 1967 r. W 1974 r. żyjący wów­czas obrońcy Wester­platte w murach war­towni przy­go­to­wali wystawę. W 1980 r. jej auto­rzy zgo­dzili się, by utwo­rzyć tu oddział Muzeum Gdań­ska i prze­ka­zali do niego swoje pamiątki.

Dziś może­cie zoba­czyć tu efekt ich trudu i wysiłku na zmo­der­ni­zo­wa­nej w 2013 r. wysta­wie sta­łej. Takie pamiątki jak mun­dur majora Hen­ryka Suchar­skiego – dowódcy obrony Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej, opo­wia­dają histo­rie sprzed 80 lat tysiącom zwie­dza­ją­cych. Opo­wieść o obroń­cach i ich męstwie docie­rała do każ­dego, kto chciał jej wysłu­chać, choć w prze­ciągu ostat­nich dekad majora oczer­niano i sta­rano się na różne spo­soby pomniej­szać jego wkład w walkę… a ostat­nio nawet zakwe­stio­no­wano sens jej ist­nie­nia.

 


45-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte
29.06.2019 (sobota), godz. 11:00-18:00


godz. 11:00

– roz­po­czę­cie uro­czy­sto­ści
– prze­ka­za­nie do zbio­rów Muzeum Gdań­ska filmu z 1967 r. o prze­no­si­nach War­towni nr 1 / Jan Mar­kie­wicz
– pokaz filmu „War­townia nr 1 – oca­le­nie”
„Wester­platte – wczo­raj, a dziś” dys­ku­sja z prof. Andrze­jem Janu­szaj­ti­sem, Alek­san­drem Ślu­sa­rzem oraz Janem Mar­kie­wi­czem
– uro­dzi­nowy tort z oka­zji 45-lecia War­towni nr 1 na Wester­platte

 

Atrak­cje

 

11:00–18:00
- wolny wstęp do War­towni nr 1 na Wester­platte
– nie­od­płatna moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nego zwie­dza­nia Wester­platte w ramach „Szlaku Pamięci”
– pre­miera wiel­ko­for­ma­to­wej gry edu­ka­cyj­nej „Wester­platte”
– pokaz filmu „Wester­platte – oca­le­nie” (12:00–18:00)
inne atrak­cje: zabyt­kowy Fiat 508 z 1936 r., armata polowa 75 mm, woj­skowa gro­chówka (do wyczer­pa­nia zapa­sów)

Rekon­struk­to­rzy histo­ryczni zapre­zen­tują armatę polową kal. 75 mm, którą zaku­pili z inten­cją poka­zy­wa­nia jej odwie­dza­ją­cym Wester­platte tury­stom.

Szczegóły wydarzenia

29.06.2019 11:00 - 29.06.2019 18:00

bez ograniczeń

bezpłatne

ul. Mjr H. Sucharskiego 80-601 Gdańsk telefon: +48 531 068 365 e-mail: westerplatte(at)muzeumgdansk.pl

  obrazek

  Video

  Wartownia nr 1 - ocalenie. Teaser

  Play

   

  uroczystości

  Inne wydarzenia

  80. rocznica wybuchu II wojny światowej
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  80. rocznica wybuchu II wojny światowej

  Program obchodów 31.08-01.09.2019

  Czytaj więcej
  Wielkopolanie ku Niepodległej
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Wielkopolanie ku Niepodległej

  wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

  Czytaj więcej
  Od Ratusza do Muzeum!
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Od Ratusza do Muzeum!

  49. urodziny Muzeum Gdańska

  Czytaj więcej
  Jatki mięsne w Gdańsku
  uroczystości
  uroczystości
  uroczystości

  Jatki mięsne w Gdańsku

  promocja bezpłatnej publikacji

  Czytaj więcej

  Informacja o cookies!

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje