Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncerty na carillon i... fontannę!

Od maja do końca wrze­śnia, gdań­skiej Fon­tan­nie Hewe­liu­sza akom­pa­niują dzwony. Wystę­puje razem z ważą­cym ponad sie­dem­na­ście ton caril­lonem Kościoła św. Kata­rzyny. Gdańsk to pierw­sze euro­pej­skie mia­sto, które wyko­rzy­stuje takie ory­gi­nalne połą­cze­nie. Wie­czorne pokazy wody, świa­tła i dźwięku odby­wają się w każdy pią­tek, sobotę i nie­dzielę o 21.45.

WODOWANIE SZTUK – INAUGURACJA SEZONU

Fon­tanna Hewe­liu­sza to nowo­cze­sne urzą­dze­nie, które umoż­li­wia two­rze­nie róż­no­rod­nych, cie­ka­wych wizu­al­nie obra­zów wod­nych i świetl­nych. Zapew­nia let­nie orzeź­wie­nie oraz miły wypo­czy­nek gdańsz­cza­nom i tury­stom. Do tego kame­ral­nego wido­wi­ska, w 2016 roku, dołą­czył uni­ka­towy gdań­ski instru­ment – caril­lon Kościoła św. Kata­rzyny. Instru­ment został odbu­do­wany w latach 1989-2006. Posiada 50 dzwo­nów i jest naj­więk­szym caril­lonem kon­cer­to­wym w Pol­sce i w Euro­pie Środ­ko­wej. Naj­po­tęż­niej­szy dzwon o imie­niu „Kata­rzyna” waży dokład­nie 2835 kg. Caril­lon posiada dwa sys­temy gry: auto­ma­tyczny i ręczny, co czyni z niego peł­no­war­to­ściowy instru­ment muzyczny.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Caril­lo­nowe wraz z Muzeum Gdań­ska i Gdań­ską Infra­struk­turą Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyjną przy­go­to­wało kom­plek­sowy pro­gram kon­cer­tów na cały sezon – od maja do końca wrze­śnia 2019 r. W naj­bliż­szy pią­tek, 10 maja dzwony Kościoła św. Kata­rzyny zaakom­pa­niują fon­tan­nie po raz pierw­szy. Wie­czo­rem, o godz. 21:45, miej­ska caril­lo­nistka, Monika Kaź­mier­czak zagra na żywo utwór „Opo­wie­ści Fon­tanny Hewe­liu­sza”, autor­stwa Kamila Cie­ślika. Utwór zwy­cię­żył w kon­kur­sie „Fon­tan­nie bije ten dzwon” w 2016 roku.

Pro­jekt odbywa się pod hasłem „Wodo­wa­nie Sztuk”. By przy­bli­żyć miesz­kań­com ideę tego wyjąt­ko­wego duetu, auto­rzy pro­jektu zapra­szają także na spe­cjalne spo­tka­nie z fon­tanną i caril­lonem. W pią­tek, 10 maja o godz. 12.00 na Skwe­rze Hewe­liu­sza przy Wiel­kim Mły­nie sta­nie caril­lon mobilny. Caril­lo­ni­ści zapre­zen­tują miesz­kań­com, jak działa ten instru­ment

– Zależy nam na tym, aby miesz­kańcy poznali magię instru­mentu, który jest wizy­tówką Gdań­ska. Wszyst­kie trzy pol­skie caril­lony kon­cer­towe znaj­dują się wła­śnie w Gdań­sku. Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na spo­tka­nie z muzyką dzwo­nów. Opo­wiem o tym, jak działa instru­ment – co należy zro­bić, by wydo­by­wały się z niego piękne dźwięki – mówi Monika Kaź­mier­czak, gdań­ska caril­lo­nistka, sekre­tarz Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Caril­lo­nowego.

W tym samym cza­sie, Gdań­ska Infra­struk­tura Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyjna zor­ga­ni­zuje gdańsz­cza­nom dar­mową sesję zdję­ciową przy Fon­tan­nie Hewe­liu­sza. Z oka­zji 15-lecia Spółki, wykona chęt­nym prze­chod­niom pro­fe­sjo­nalne, pamiąt­kowe foto­gra­fie przy tym urzą­dze­niu. Zdję­cia będzie można zoba­czyć na blogu bli­zej­zro­del.pl i pobrać do domo­wej gale­rii.

Jesz­cze przed waka­cjami, w każdy majowy i czerw­cowy week­end (pią­tek, sobota, nie­dziela o 21.45) będzie można usły­szeć utwór „Opo­wie­ści Fon­tanny Hewe­liu­sza”. Muzyczne pokazy Fon­tanny wzbo­ga­cone zostaną także świetlną ilu­mi­na­cją Kościoła św. Kata­rzyny.

CO NOWEGO W WAKACJE?

Od roku 1999, w lipcu i sierp­niu orga­ni­zo­wany jest Gdań­ski Festi­wal Caril­lo­nowy, pod­czas któ­rego wystę­pują naj­więksi świa­towi wir­tu­ozi tego instru­mentu. W tym roku Festi­wal wystar­tuje 28 czerwca i potrwa do końca sierp­nia. W każdy lip­cowy i sierp­niowy pią­tek o godzi­nie 21.00 zagrają arty­ści na żywo. Do Gdań­ska zapro­szono m.in. caril­lo­ni­stów z Litwy, Holan­dii, Fran­cji. Inau­gu­ra­cja Festi­walu będzie także oka­zją do roz­sze­rze­nia cyklicz­nych poka­zów fon­tanny o nowe utwory.

W reper­tu­arze poka­zów spe­cjal­nych fon­tanny znajdą się m.in. „Echa Gdań­ska” Jakuba Nikiela oraz „Płynna mate­ria” Benia­mina Baczew­skiego.

Orga­ni­za­to­rami „Wodo­wa­nia Sztuk” i XXI Gdań­skiego Festi­walu Caril­lo­nowego są Mia­sto Gdańsk, Muzeum Gdań­ska oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Caril­lo­nowe. Part­ne­rem stra­te­gicz­nym tych wyda­rzeń jest Gdań­ska Infra­struk­tura Wodo­cią­gowo-Kana­li­za­cyjna Sp. z o. o.

 

 

 

Koncert "Opowieści Fontanny Heweliusza" aut. Kamila Cieślika

 

Kiedy: 10-12, 17-19, 24-26 maja, 31 maja, 1-2 czerwca, 7-9 czerwca, 14-16 czerwca, 21-23 czerwca, 28-30 czerwca 2019 r., godz. 21:45-22:00.

Gdzie: Skwer Heweliusza, ul. Rajska (obok Wielkiego Młyna i naprzeciwko kościoła św. Katarzyny)

Wykonawca: dr Monika Kaźmierczak, miejska carillonistka

 

koncerty

Inne wydarzenia

Wojna i Pokój
koncerty
koncerty
koncerty

Wojna i Pokój

koncert Jordiego Savalla z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Czytaj więcej
XXI Gdański Festiwal Carillonowy
koncerty
koncerty
koncerty

XXI Gdański Festiwal Carillonowy

wsłuchaj się w tradycję!

Czytaj więcej
Twierdza Muzyczna!
koncerty
koncerty
koncerty

Twierdza Muzyczna!

koncerty muzyki dawnej

Czytaj więcej
Caril­lon na wyso­ko­ściach
koncerty
koncerty
koncerty

Caril­lon na wyso­ko­ściach

wykłady i kon­cert na cztery ręce

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje