Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Wielkopolanie ku Niepodległej

Przewiń w dół

wystawa plenerowa, panel historyczny i koncert!

 

Przez dwa tygo­dnie, od 9 do 20 kwiet­nia 2019 r., przed Muzeum Poczty Pol­skiej będzie można zoba­czyć insta­la­cję „Wiel­ko­po­lanie ku Nie­po­dle­głej – w stu­le­cie zwy­cię­skiego powsta­nia 1918-1919 r. ”. Ilu­mi­no­wana wystawa, upa­mięt­nia­jąca setną rocz­nicę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w 1918 r., popu­la­ry­zuje wie­dzę o zwy­cię­skim powsta­niu wiel­ko­pol­skim. W dniu otwar­cia będzie można zoba­czyć wiel­ko­pol­skich uła­nów, uczest­ni­czyć w deba­cie oraz wysłu­chać kon­certu.

 

Insta­la­cja została przy­go­to­wana przez Wiel­ko­pol­skie Muzeum Nie­po­dle­gło­ści w Pozna­niu we współ­pracy z ponad 20 wiel­ko­pol­skimi insty­tu­cjami muze­al­nymi, nauko­wymi, biblio­tecz­nymi oraz orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi, zaj­mu­ją­cymi się pamię­cią o powsta­niu wiel­ko­pol­skim. Stwo­rzono ją z myślą o miesz­kań­cach naj­więk­szych pol­skich miast. Przez dwa tygo­dnie insta­la­cja będzie gościć w Gdań­sku.

 

– Wystawę przy Muzeum Poczty Pol­skiej Poczty Pol­skiej w Gdań­sku poka­zu­jemy w hoł­dzie Wiel­ko­po­lanom, któ­rzy w XX-leciu mię­dzywojennym, po zwy­cię­skim powsta­niu, przy­byli na Pomo­rze – głów­nie do Gdań­ska i Gdyni. Warto przy­po­mnieć, że kilku Wiel­ko­po­lan, mię­dzy innymi Mak­sy­mi­lian Cygal­ski oraz Wła­dy­sław Kopro­wiak, pra­co­wało w Urzę­dzie Pocz­towo Tele­gra­ficz­nym w Gdań­sku w 1939 r., a 1/3 miesz­kań­ców ówcze­snej Gdyni pocho­dziła wła­śnie z tego obszaru. To dość cie­kawy, mało znany feno­men. Wystawę warto zwie­dzić wie­czo­rami, gdy insta­la­cja będzie pod­świe­tlana halo­ge­nami – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

 

Insta­la­cja odpo­wiada o powsta­niu wiel­ko­pol­skim – jego boha­te­rach i uczest­ni­kach – w sze­ściu odsło­nach: histo­rię XIX-wiecz­nej drogi Wiel­ko­po­lan do nie­pod­le­gło­ści i pracy orga­nicz­nej, dzieje powsta­nia wiel­ko­pol­skiego, udział wojsk wiel­ko­pol­skich w wal­kach o gra­nice Rze­czy­po­spo­li­tej oraz kul­ty­wo­wa­nie pamięci o zwy­cię­skim zry­wie.

 

W dniu wer­ni­sażu wystawy, 9 kwiet­nia 2019 r. w godz. 12:00–16:00 przed Muzeum Poczty Pol­skiej będzie można zoba­czyć uła­nów z 15. Pułku Uła­nów Poznań­skich repre­zen­to­wa­nych przez Ochot­ni­czy Repre­zen­ta­cyjny Oddział Uła­nów Mia­sta Pozna­nia. Po otwar­ciu wystawy o godz. 15.00, odbędą się dwa wyda­rze­nia w Dwo­rze Artusa w Gdań­sku. O 16.00 miło­śnicy histo­rii będą mogli wziąć udział w panelu dys­ku­syjnym z udzia­łem dr Michała Krzy­ża­niaka, dr Jana Dani­luka oraz Łuka­sza Grzę­dzickiego. O 17.30 roz­pocz­nie się wido­wi­sko muzyczne „Kartka z powsta­nia” w wyko­na­niu zespołu pod kie­row­nic­twem Jaśminy Paw­łow­skiej, skrzy­paczki – solistki Royal Aca­demy of Lon­don. Arty­ści wyko­nają utwory koja­rzone z powsta­niem, np. „Pieśń Rycer­ską Wiel­ko­po­lan 1918”, czy „Mar­sy­liankę Wiel­ko­pol­ską”), połą­czo­nych ele­men­tami ory­gi­nal­nej poezji z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu.

 

 

 

Wydarzenia związane z wernisażem wystawy

 

Spo­tka­nie z Uła­nami Poznań­skimi – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 12.00–16.00, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej

Wyda­rze­nie z ele­men­tami rekon­struk­cji, w któ­rym udział wezmą człon­ko­wie Ochot­ni­czego Repre­zen­ta­cyj­nego Oddziału Uła­nów Mia­sta Pozna­nia w bar­wach 15. Pułku Uła­nów Poznań­skich. W bez­po­śred­nim sąsiedz­twie wystawy powsta­nie sta­no­wi­sko Uła­nów, na któ­rym zapre­zen­tują oni uzbro­je­nie i umun­du­ro­wa­nie z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu. Obser­wo­wać będziemy pokaz wła­da­nia lancą oraz sza­blą wyko­ny­wany przez doświad­czo­nych uła­nów. W dniu, w któ­rym odby­wać będzie się wyda­rze­nie, każdy odwie­dza­jący wystawę będzie miał oka­zję spo­tkać uła­nów umun­du­ro­wa­nych i uzbro­jo­nych zgod­nie z regu­la­mi­nami obo­wią­zu­ją­cymi w cza­sie powsta­nia.


Wer­ni­saż wystawy „Wiel­ko­po­lanie ku Nie­po­dle­głej – w stu­le­cie zwy­cię­skiego powsta­nia 1918-1919 roku” – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 15, pl. Obroń­ców Poczty Pol­skiej


Panel dys­ku­syjny – wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 16, Sień Gdań­ska Dworu Artusa, Długi Targ 43–44

W deba­cie poświę­co­nej powsta­niu wiel­ko­pol­skiemu udział wezmą:

dr Michał Krzy­ża­niak, dyrek­tor Muzeum Pow­stań­ców Wiel­ko­pol­skich im. gene­rała broni Józefa Dow­bora-Muśnic­kiego w Luso­wie, histo­ryk woj­sko­wo­ści i histo­rii Pol­ski XX wieku. Autor m.in. publi­ka­cji „Obraz bitwy o Poznań w 1945 r. w świe­tle mate­ria­łów i doku­men­tów nie­miec­kich”.

dr Jan Dani­luk, dyrek­tor Muzeum Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, badacz i popu­la­ry­za­tor histo­rii Gdań­ska XX wieku

Łukasz Grzę­dzicki, wice­pre­zes Zrze­sze­nia Kaszub­sko-Pomor­skiego, popu­la­ry­za­tor histo­rii Pomo­rza, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem histo­rii Kaszub.

 

Kon­cert „Kartka z powsta­nia” wto­rek, 9 kwiet­nia, godz. 17.30, Wielka Hala Dworu Artusa, Długi Targ 43–44

„Kartka z powsta­nia” to wyda­rze­nie muzyczne, w któ­rym histo­ria powsta­nia wiel­ko­pol­skiego 1918-1919 roku zosta­nie zilu­stro­wana wyjąt­ko­wymi aran­ża­cjami pie­śni patrio­tycz­nych bez­po­śred­nio zwią­za­nych z wiel­ko­pol­ską („Pieśń Rycer­ska Wiel­ko­po­lan 1918”, „Wśród noc­nej ciszy pod Lwo­wem” czy naj­bar­dziej znana „Mar­sy­lianka Wiel­ko­pol­ska”) oraz tych zna­nych w całej Pol­sce. Posz­cze­gólne utwory nie będą osob­nymi wyko­na­nymi, ale zostaną połą­czone ele­men­tami ory­gi­nal­nej poezji z okresu wiel­ko­pol­skiego zrywu. Wystąpi Jaśmina Paw­łow­ska skrzy­paczki – solistka Royal Aca­demy of Lon­don wraz z zespo­łem.

uroczystościwystawy czasowe

Inne wydarzenia

Bursztyn. Tradycja i nowoczesność
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztyn. Tradycja i nowoczesność

Złoto Bałtyku w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Dizajn w Domu Uphagena
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dizajn w Domu Uphagena

najnowsze trendy na wystawie!

Czytaj więcej
45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte
uroczystości
uroczystości
uroczystości

45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Zobacz wyjątkowy film z 1967 r.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje