Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy Port - nowe spojrzenie

Przewiń w dół

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

Ulica "Na Zaspę" w Nowym Porcie, z albumu Sverre Sondenaa (1943), mat. Muzeum Gdańska

Spo­tka­nia, wykłady, opro­wa­dza­nia oraz zaję­cia warsz­ta­towe dla mło­dych miesz­kań­ców Gdań­ska, zwień­czy powsta­nie muralu na jed­nym z gdań­skim budyn­ków w Nowym Por­cie. Muzeum Gdań­ska otrzy­mało dota­cję z pro­gramu Patrio­tyzm Jutra. Pro­jekt zakoń­czy się w listo­pa­dzie br. poka­zem filmu w KinoPor­cie.

Celem pro­jektu „Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” jest przy­bli­że­nie miesz­kań­com Gdań­ska, ale i szer­szemu gronu odbior­ców feno­menu Nowego Portu. W jego ramach mło­dzież z tej gdań­skiej dziel­nicy będzie miała moż­li­wość uczest­nic­twa w warsz­ta­tach, w ramach któ­rych stwo­rzy mural inspi­ro­wany histo­rią i dzie­dzic­twem ich małej ojczy­zny. Praca grupy oraz pro­ces powsta­wa­nia muralu zosta­nie udo­ku­men­to­wana w for­mie filmu krót­ko­me­tra­żo­wego, obrazu-opo­wie­ści o mało zna­nej dziel­nicy Gdań­ska i jej obec­nych oraz daw­nych miesz­kań­cach.

– Liczba miesz­kań­ców Nowego Portu wzro­sła po jego włą­cze­niu w gra­nice Gdań­ska z począt­kiem XIX w. Prze­nie­siony tu ze Śród­mie­ścia nowo­cze­sny gdań­ski port kusił pracą robot­ni­ków i doke­rów. W XX w. osie­dlało się tu wielu Pola­ków, także w okre­sie Wol­nego Mia­sta dziel­nica ta sta­no­wiła spore sku­pisko lud­no­ści pol­skiej. W tutej­szych daw­nych kosza­rach odda­nych wów­czas pod zarząd przed­sta­wi­cieli RP mie­ściła się pol­ska ochronka, kaplica oraz miesz­ka­nia dla pol­skich kole­ja­rzy oraz pocz­tow­ców, z któ­rych wielu wzięło udział w boha­ter­skiej obro­nie Poczty Pol­skiej w Gdań­sku 1 wrze­śnia 1939 r. Tutaj zacu­mo­wał nie­miecki pan­cer­nik Schle­swig-Hol­stein i stąd ostrze­li­wał Wester­platte. Także tu utwo­rzono jedno z pierw­szych sku­pisk inter­no­wa­nia Pola­ków z Pomo­rza przed prze­wie­zie­niem ich do obozu Stut­thof – mówi dr Andrzej Hoja z Muzeum Gdań­ska.

Nowy Port to także inne zapo­mniane wątki histo­rii powo­jen­nej. W sierp­niu 1946 r. wybuchł strajk doke­rów, nie­kiedy postrze­gany jako jeden z pierw­szych gło­sów sprze­ciwu wobec nowej komu­ni­stycz­nej wła­dzy. Robot­nicy por­towi i pra­cow­nicy innych zakła­dów w dziel­nicy ponow­nie wyra­zili swój sprze­ciw w 1980 r. włą­cza­jąc się w ruch Soli­dar­no­ści. To wła­śnie nawią­zu­jące do dzie­dzic­twa Nowego Portu wątki, wzbo­ga­cone o oso­bi­ste spoj­rze­nie uczest­ni­ków warsz­ta­tów, znajdą na przy­go­to­wy­wa­nym muralu przy ulicy Flo­riań­skiej.

– Forma, w jakiej uczest­nicy podzielą się z innymi miesz­kań­cami dziel­nicy, gdańsz­cza­nami czy gośćmi swoją wizją dzie­dzic­twa tego miej­sca nie jest przy­pad­kowa. Od lat 90. XX wieku w Nowym Por­cie zaczęła się roz­wi­jać kul­tura uliczna repre­zen­to­wana przez miej­sco­wych muzy­ków i gra­fi­cia­rzy. Stwo­rzony mural przy ulicy Flo­riań­skiej 3 będzie nawią­zy­wać nie tylko tre­ścią, ale i formą do dzie­dzic­twa dziel­nicy. Uczest­nicy mogą się zde­cy­do­wać poka­zać na muralu „dużą” histo­rię. Może mieć ona także cha­rak­ter „intymny”. O wyglą­dzie i tre­ści zde­cy­dują miesz­kańcy – dodaje Anna Czar­nota z Muzeum Gdań­ska, autorka pro­jektu.

W ramach warsz­ta­tów Muzeum Gdań­ska będzie współ­pra­co­wać ze Sto­wa­rzy­sze­niem Dom na Skraju, Towa­rzy­stwem Pomocy św. Brata Alberta oraz Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia oraz arty­stami dzia­ła­ją­cymi w prze­strzeni mia­sta. W pro­gramie prze­wi­dziano także wyda­rze­nia otwarte dla szer­szego grona miesz­kań­ców Nowego Portu.

Pro­gram „Patrio­tyzm Jutra” reali­zo­wany jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Muzeum Histo­rii Pol­ski jest jego ope­ra­to­rem od 2009 r. Na prze­strzeni ostat­nich lat roz­dy­spo­no­wano 24 mln zł i dofi­nan­so­wano ponad 1100 pro­jek­tów. Koszt reali­za­cji pro­jektu „Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” wynosi 29,15 tys. zł, z czego 26 tys. zostało dofi­nan­so­wa­ne z pro­gramu.

 

 

 

 

Otwarty spa­cer dla miesz­kań­ców Nowego Portu

Kiedy: 18 sierp­nia 2019 (nie­dziela)

Gdzie: ul. Flo­riań­ska 3, Nowy Port / Gdańsk

 

Pro­jek­cja filmu Nowy Port – nowe spoj­rze­nie

Kiedy: 25 listo­pada 2019 (ponie­dzia­łek)

Gdzie: Kino­Port – Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia, ul. Strajku Doke­rów 5, Nowy Port / Gdańsk

prezentacje publicznewarsztatyszkoleniaspotkaniazwiedzanie

Inne wydarzenia

Open Archaeo-Days
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Open Archaeo-Days

poznaj tajemnice Twierdzy Wisłoujście

Czytaj więcej
Historie Gdańskich Dzielnic III
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historie Gdańskich Dzielnic III

Nowy Port w kilku odsłonach

Czytaj więcej
Narodziny bigbitu
spotkania
spotkania
spotkania

Narodziny bigbitu

... od kuchni

Czytaj więcej
Warsztaty strycharskie
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Warsztaty strycharskie

Dzień Gotyku Ceglanego 2019

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje