Przejdź do treści głównej

Zapowiedzi wydawnicze

Zapowiedzi wydawnicze

Historie Gdańskich Dzielnic

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, t. 3: Nowy Port, red. Janusz Dar­gacz, Kata­rzyna Kur­kow­ska, Leszek Molen­dow­ski

Nowy Port to kolejna publi­ka­cja z serii wydaw­ni­czej Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, zaini­cjo­wa­nej przez Muzeum Gdań­ska w 2017 r. Książka będzie zawie­rać 16 arty­ku­łów nauko­wych oma­wia­ją­cych dzieje terenu obec­nego Nowego Portu na prze­strzeni kilku stu­leci, od śre­dnio­wie­cza po okres po 1945 r.

Histo­ria Nowego Portu jako ośrodka osad­ni­czego jest sto­sun­kowo krótka – osada zaczęła się roz­wi­jać pod koniec XVIII w., po pierw­szym roz­bio­rze Rze­czy­po­spo­li­tej. W tomie znaj­dziemy jed­nak rów­nież arty­kuły oma­wia­jące dzieje tere­nów przy­szłego Nowego Portu przed powsta­niem osady. Czy­tel­nik będzie mógł m.in. prze­śle­dzić pro­ces kształ­to­wa­nia się ujścia Wisły w oko­li­cach Gdań­ska czy też wyda­rze­nia wojenne toczące się na tere­nie przy­szłego Nowego Portu w cza­sach nowo­żyt­nych i w epoce napo­le­oń­skiej. Wni­kli­wie został omó­wiony roz­wój prze­strzenny dziel­nicy od powsta­nia osady w końcu XVIII w. po okres mię­dzy­wo­jenny. Kilka arty­ku­łów doty­czy archi­tek­tury oraz sto­sun­ków wyzna­nio­wych, zarówno w XIX w., jak też po 1945 r. Sporo miej­sca zaj­mują zagad­nie­nia zwią­zane z powo­jen­nymi dzie­jami Nowego Portu. W kilku arty­ku­łach zostały zapre­zen­to­wane m.in. sto­sunki spo­łeczne, reli­gijne czy też dzia­łal­ność władz par­tyj­nych na tere­nie dziel­nicy. Podob­nie jak poprzed­nie tomy z serii Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic, rów­nież publi­ka­cja na temat Nowego Portu będzie bogato ilu­stro­wana.

 
 

Ostatnia aktualizacja : 01.10.2021 11:44
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje