Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca

W nad­cho­dzący czwar­tek, 16 maja 2019 r., o 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się otwarte spo­tka­nie z Mar­cinem Jacob­sonem poświę­cone wysta­wie „Naro­dziny Big­bitu. Odsłona Gdań­ska”. Muzyk oraz mana­ger, pro­du­cent i wydawca muzyczny opo­wie o życiu codzien­nym rock & rol­low­ców w latach 50.–70. XX wieku.

Początki pol­skiego big­bitu to prze­łom lat 50. i 60. XX wieku. Pierw­szy, wyzna­cza­jący sym­bo­liczne początki tej mody w Pol­sce, kon­cert zespołu Rhy­thm & Blues odbył się 24 marca 1959 roku w gdań­skim klu­bie Rudy Kot. W 1961 i 1962 roku rów­nież w Gdań­sku zade­biu­to­wali Czer­wono-Czarni i Nie­bie­sko-Czarni, a w 1965 roku zawią­zany został naj­po­pu­lar­niej­szy zespół w pol­skiej muzyki roz­ryw­ko­wej, czyli Czer­wone Gitary.

Marcin Jacobson (przy konsoli) podczas jednego z rockowych koncertów w czasach PRL'u, mat. Marcin Jacobson

– Na początku rock & roll był zja­wi­skiem fascy­nu­ją­cym, a do tego miał posmak owocu zaka­za­nego, bo iry­to­wał zarówno wła­dze, jak i naszych rodzi­ców. Więk­szość moich rówie­śni­ków wyro­sła, a dla mnie i kilku kole­gów stał się on życiową pasją i zawo­dem. Bio­rąc czynny udział w histo­rycz­nych już dzi­siaj wyda­rze­niach, nie mie­li­śmy poczu­cia, że two­rzymy coś wiel­kiego. To z jed­nej strony była mło­dzień­cza prze­kora, a z dru­giej próba „roz­we­se­le­nia” PRL-owskiej sza­rzy­zny i bez­na­dziei. W oczach wspó­ło­by­wa­teli byli­śmy ludźmi w jakiś spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­nymi, ale w rze­czy­wi­sto­ści, pod każ­dym wzglę­dem, daleko nam było do sta­tusu zachod­nich gwiazd i w takim samym stop­niu odczu­wa­li­śmy np. nie­do­bory w zaopa­trze­niu. Pamię­tam, że na jakiejś tra­sie jedli­śmy w kółko bigos lub fasolkę po bre­toń­sku, bo choć miesz­ka­li­śmy w orbi­sow­skich hote­lach wie­czo­rami nic innego nie było do jedze­nia. W Kra­ko­wie jakiś fan przy­niósł nam ogromny wór nie­po­cię­tych papie­ro­sów, któ­rych bra­ko­wało na rynku. Ze względu na bzdurne prze­pisy, w rapor­cie finan­so­wym z trasy wyka­zy­wa­łem, że zespół jechał np. dzie­się­cioma samo­cho­dami Fiat 125 p lub 126 p, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści jecha­li­śmy dwoma busami, któ­rych nie było jak roz­li­czyć. Zda­rzało nam się pod­kra­dać w nocy ropę z TIR-ów, bo nawet jeżeli mie­li­śmy sto­sowne kartki, to nie było go na sta­cjach CPN. Reflek­tory robi­li­śmy z baniek na mleko, a sta­tyw dla Tiny Tur­ner z popiel­niczki – mówi Mar­cin Jacob­son.

 

Mar­cin Jacob­son (ur. 1950) – ani­ma­tor, publi­cy­sta i wydawca muzyczny. Był mana­ge­rem m.in. grup: Krzak, Dżem, Cytrus, TSA oraz Mar­tyny Jaku­bo­wicz i Johna Por­tera. Współ­pra­co­wał z Czer­wono- i Nie­bie­sko-Czar­nymi, Tade­uszem Nalepą, Tiną Tur­ner, Joh­nem May­al­lem, Suzi Quatro, Joe Zawi­nu­lem i Janem Gar­bar­kiem. Współ­two­rzył Jaro­cin. Zor­ga­ni­zo­wał tysiące imprez i z górą setkę festi­wali jest pro­du­cen­tem bli­sko 80 płyt. W 2019 roku otrzy­mał Nagrodę Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska za dzia­łal­ność w dzie­dzi­nie rzecz kul­tury.

 

 

 

 

„Poza sceną. Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca”

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 16 maja 2019 (czwar­tek), godz. 17:00–18:00

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny

Pro­wa­dzący: Mar­cin Jacob­son

spotkania

Inne wydarzenia

Kronika Gdańska, Tom 1
spotkania
spotkania
spotkania

Kronika Gdańska, Tom 1

948 lat historii, 700 stron, 350 ilustracji w promocyjnej cenie!

Czytaj więcej
Kadry Wolności 1989
spotkania
spotkania
spotkania

Kadry Wolności 1989

spotkanie z Chrisem Niedenthalem

Czytaj więcej
Żywice kopalne w czasie i przestrzeni
spotkania
spotkania
spotkania

Żywice kopalne w czasie i przestrzeni


Cof­nijmy się kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat wstecz… by zro­zu­mieć bogac­two i róż­no­rod­ność teraź­niej­szo­ści!

Dla­czego w przy­ro­dzie...

Czytaj więcej
Gdańskie Debaty Obywatelskie
spotkania
spotkania
spotkania

Gdańskie Debaty Obywatelskie

Po co nam historia?

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje