Skip to main content

Szczegóły

Nabytki i dary Muzeum Gdańska

Scroll down

nowa wystawa czasowa do 30 czerwca 2020

Od środy, 13 maja w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta będzie można zoba­czyć kil­ka­dzie­siąt z eks­po­na­tów pozy­ska­nych przez Muzeum Gdań­ska w latach 2016-2020. Na wysta­wie zoba­czymy geda­niki: obrazy, gra­fiki i przedmioty codzien­nego użytku ilu­strujące wybrane feno­meny histo­rii Gdań­ska oraz jego miesz­kań­ców. Wystawa cza­sowa będzie otwarta do 30 czerwca 2020 r.

– Muzeum Gdań­ska gro­ma­dzi eks­po­naty, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest nasze mia­sto. Na nowej wysta­wie pre­zen­tu­jemy jedy­nie nie­wielką część z kilku tysięcy eks­po­na­tów, które udało się nam pozy­skać od kil­ku­dzie­się­ciu dar­czyń­ców, albo zaku­pić przez ostat­nie cztery lata do 10 oddzia­łów Muzeum Gdań­ska – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Naj­star­sze z kil­ku­dzie­się­ciu pre­zen­to­wa­nych obiek­tów pocho­dzą z XVIII w., np. wyroby złot­ni­cze z gdań­skich warsz­ta­tów i minia­tury Daniela Cho­do­wiec­kiego. Naj­now­sze liczą sobie kil­ka­na­ście, bądź nawet kilka lat, np. obraz „Feta” Rafała Kowal­skiego z 2003 r. i obraz tego samego autora „Czło­wiek czło­wie­kowi 100 lat. 11.IX. 2018”.

Do naj­bar­dziej nie­co­dzien­nych eks­po­na­tów należy pamiąt­kowy kufel Pułku Huza­rów Przy­bocz­nych, czyli tzw. „Czar­nych Huza­rów” z 1910 r. w kształ­cie czaszki. Histo­rię woj­sko­wo­ści ilu­strują także inne eks­po­naty, np. pamiątki zwią­zane z 128. Gdań­skim Puł­kiem Pie­choty. Gratką dla miło­śni­ków wido­ków daw­nego Gdań­ska będzie na pewno ste­reo­skop z zesta­wem 17 zdjęć na płyt­kach szkla­nych z wido­kami Gdań­ska.

Wystawę będzie można zoba­czyć w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta do 30 czerwca 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków i wtor­ków. Aktu­alne godziny otwar­cia i ceny podane są w zakładce „Zapla­nuj wizytę” na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum Gdań­ska. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca Gdań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej mogą zoba­czyć wystawę bez­płat­nie, pod warun­kiem, że nie wyko­rzy­stali jej w bie­żą­cym roku kalen­da­rzo­wym.

 

 

 

Zaplanuj wizytę [LINK]

 

Zwie­dza­nie wystawy: 13 maja – 30 czerwca 2020

Środa: 10:00–16:00

Czwar­tek: 10:00–18:00

Pią­tek: 10:00–16:00

Sobota: 10:00–16:00

Nie­dziela: 11:00–16:00

Ostat­nie wej­ście na 45 min. przed zamknię­ciem muzeum

Wyjątki: ponie­działki, wtorki oraz 11 czerwca (czwar­tek)

Ceny bile­tów: nor­malny – 16 zł, ulgowy – 8 zł, rodzinny – 35 zł

wystawy czasowe

Other events

Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Read more
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Read more
Gdańsk. Widok ogólny
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Gdańsk. Widok ogólny

zdjęcia Mariana Murmana online

Read more
Siedlce - zbiórka foto­gra­fii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Siedlce - zbiórka foto­gra­fii

Naj­lep­sze tra­fią na wystawę

Read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected