Skip to main content

Szczegóły

Konkurs fotograficzny

Scroll down

z pulą nagród 20000 zł

Zostań foto-kro­ni­ka­rzem mia­sta! Cze­kamy do 31 paździer­nika na Twoje foto­gra­fie nawią­zujące do jed­nej z czte­rech kate­go­rii:

– „Gdańsk zapo­mniany”;

– „Gdańsk odcho­dzący”;

– „Gdańsz­cza­nie”;

– „Wyda­rze­nia z życia mia­sta”,

które znajdziesz w pracy słyn­nego foto­re­por­tera, Chrisa Nie­den­thala w wyda­nym przez Muzeum Gdań­ska albu­mie „Nie­den­thal Gdańsk 2018”.

Dwie pierw­sze kate­go­rie poświę­cone są odpo­wied­nio: histo­rycz­nie waż­nym miej­scom i zabyt­kom poło­żo­nym z dala od głów­nych szla­ków zwie­dza­nia oraz tym powoli nisz­cze­ją­cym, zmie­nia­ją­cym się, bądź odcho­dzą­cym w nie­pa­mięć. W ramach dwóch ostat­nich kate­go­rii ujęto foto­gra­fie przed­sta­wia­jące miesz­kań­ców mia­sta – tych roz­po­zna­wal­nych i tych ano­ni­mo­wych, a także wyda­rze­nia ważne dla mia­sta, bądź dla autora zdję­cia. W każ­dej z czte­rech kate­go­rii kon­kur­so­wych prze­wi­dziano nagrody w wyso­ko­ści 2500 zł za I miej­sce, 1500 zł za II miej­sce i 1000 zł – za trze­cie.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem!

Zdjęcia wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym należy przesłać na adres mailowy mojgdansk@muzeumgdansk.pl.

Pliki znajdują się w sek­cji do pobra­nia i niżej:

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

konkursy

Other events

Gdańska odsłona zabawy!
konkursy
konkursy
konkursy

Gdańska odsłona zabawy!

#‎Be­twe­enAr­tan­dQu­aran­tine

Read more
Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Read more
Ogród Letni
konkursy
konkursy
konkursy

Ogród Letni

Weź udział w konkursie plastycznym...

Read more
Ogród zimowy
konkursy
konkursy
konkursy

Ogród zimowy

Kochane Przedszkolaki z rodzicami! Zapraszamy Was do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Ogród Zimowy”, w ramach mającej się odbyć w Domu Uphagena...

Read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected