Skip to main content

Ciała doradcze

Rada Nau­kowa Wydaw­nic­twa Muzeum Gdań­ska

 

dr Syl­wia Bykow­ska – Insty­tut Histo­rii PAN

prof. dr hab. Igor Hała­gida – Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr Jacek Krieg­se­isen – Insty­tut Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr Dariusz Kac­przak – Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie

prof. dr hab. Edmund Kizik – Insty­tut Histo­rii PAN, Insty­tut Histo­rii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego

dr hab. Peter Oli­ver Loew – Deut­sches Polen Insti­tut Darm­stadt

prof. dr hab. Raimo Pul­lat – Uni­ver­si­tät Tal­linn

 

Kole­gium Wydaw­ni­cze


dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski – redak­tor naczelny Wydaw­nic­twa
dr Janusz Dar­gacz – prze­wod­ni­czący Kole­gium
dr Anna Frąc­kow­ska – wice­prze­wod­ni­cząca Kole­gium
Jerzy Wołodźko – sekre­tarz Kole­gium
dr Janusz Mar­sza­lec – Czło­nek Kole­gium
dr Ewa Szy­mań­ska – Czło­nek Kole­gium
Marek Adam­ko­wicz – Czło­nek Kole­gium
Renata Ada­mo­wicz – Czło­nek Kole­gium
Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska – Czło­nek Kole­gium
Woj­ciech Szy­mań­ski – Czło­nek Kole­gium

 

 

Last update : 01.06.2020 14:24
Content author : Andrzej Gierszewski

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected