Skip to main content

Misja

Misją wydaw­nic­twa jest opra­co­wy­wa­nie i wyda­wa­nie ksią­żek nauko­wych i popularnonauko­wych poświę­co­nych Gdań­skowi. Upow­szech­nia w ten spo­sób histo­ryczne i kul­tu­rowe dzie­dzic­two mia­sta wzmac­nia­jąc toż­sa­mość współ­cze­snych gdańsz­czan.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań Wydaw­nic­twa znaj­dują się dys­cy­pliny huma­ni­styczne i spo­łeczne z histo­rią, arche­olo­gią, histo­rią sztuki, archi­tek­turą i socjo­lo­gią na czele. Szu­kamy ide­al­nego spo­sobu opi­sa­nia róż­no­rod­no­ści i feno­menu naszego mia­sta, dba­jąc o wysoki poziom mery­to­ryczny i edy­tor­ski. Chcemy zacho­wać pamięć o jego prze­szło­ści: o ludziach, zabyt­kach i ide­ach. Naszą myślą prze­wod­nią jest zro­zu­mieć Gdańsk i sie­bie samych – współ­cze­snych miesz­kań­ców Gdań­ska.

W naszym dorobku mamy mono­gra­fie naukowe będące wyni­kiem dłu­go­let­nich stu­diów, wydaw­nic­twa źró­dłowe, ale też prze­wod­niki i kata­logi wystaw orga­ni­zo­wa­nych w Muzeum Gdań­ska; wresz­cie wspo­mnie­nia gdańsz­czan i książki dla dzieci popu­la­ry­zu­jące histo­rię naszego mia­sta.
Nad jako­ścią naszych publi­ka­cji czuwa Kole­gium Wydaw­ni­cze i Rada Nau­kowa, sku­pia­jąca wybit­nych znaw­ców dzie­jów i kul­tury Gdań­ska.

Last update : 01.06.2020 14:24
Content author : Andrzej Gierszewski

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected