Skip to main content

Seria Res Gedanenses

Seria Res Geda­nen­ses. Stu­dia i Mate­riały Muzeum Gdań­ska

 

Tom I „Okręt Kościoła” z gdań­skiego Dworu Artusa. Mate­riały z sesji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum
Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska dnia 25 maja 2007 roku w 550. rocz­nicę nada­nia Mia­stu
hono­ro­wego przy­wi­leju przez króla Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka
, Gdańsk 2008.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom II  Napo­leon i Gdańsk Pierw­sze Wolne Mia­sto Gdańsk 1807-1813/14. Mate­riały z sym­po­zjum i
 wystawy Muzeum Histo­rycz­nego Mia­sta Gdań­ska w 200. rocz­nicę utwo­rze­nia Wol­nego Mia­sta
Gdań­ska, Gdańsk 20 lipca – 30 grud­nia 2007
, pod red. Tade­usza Ste­gnera, przy współ­pracy
Miro­sława Gliń­skiego, Ewy Szty­kiel, Gdańsk 2008.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom III „Rzeź gdań­ska” z 1308 roku w świe­tle naj­now­szych badań. Mate­riały z sesji nauko­wej 12–13
listo­pada 2008 roku
, pod red. Bła­żeja Śli­wiń­skiego, Gdańsk 2009. Cena: 60 zł.

Tom IVGdańsk w epoce Bar­tho­lomäusa Mil­witza. Mate­riały z sesji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez
Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i Klasz­tor OO. Kar­me­li­tów w Gdań­sku dnia 15 maja 2008
roku
, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2010.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom V Dżuma, ospa, cho­lera. W trzech­setną rocz­nicę wiel­kiej epi­de­mii w Gdań­sku i na zie­miach
Rze­czy­po­spo­li­tej w latach 1708-1711. Mate­riały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez
Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i Insty­tutu histo­rii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku
,
pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2012. Cena: 60 zł.

Tom VI Histo­ria natu­ralna jedze­nia. Mię­dzy anty­kiem a XIX wie­kiem. Mate­riały z Mię­dzynarodowej
Kon­fe­ren­cji Nau­ko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska i
 Uni­wer­sy­tet Gdań­ski dla upa­mięt­nie­nia 100-lecia otwar­cia Muzeum Wnętrz Miesz­czań­skich w
 Domu Upha­gena
, pod red. Beaty Możejko, przy współ­pracy z Ewą Bary­lew­ską-Szy­mań­ską,
Gdańsk 2012.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom VII Bary­lew­ska-Szy­mań­ska Ewa, Od piw­nic po strych. Wnę­trza domów gdań­skich dru­giej połowy
XVIII w. 
, War­szawa-Gdańsk 2015. NAKŁAD WYCZERPANY

Tom VIII  Por­trety gdań­skich leka­rzy (XVI-XVIII w.) , pod red. Kry­styny Jac­kow­skiej, Adama
Szar­szew­skiego, Pio­tra Palu­chow­skiego, Gdańsk 2015. NAKŁAD WYCZERPANY

Tom IX  Rzą­dzący i rzą­dzeni. Wła­dza i spo­łe­czeń­stwo Gdań­ska od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność.
Mate­riały z kon­fe­ren­cji nauko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska
i Sto­wa­rzy­sze­nie Rajcy Gdań­scy w dniach 24 paździer­nika 2014 r., 29–30 maja 2015 r.
, pod red. Syl­wii Bykow­skiej, Edmunda Kizika, Pio­tra Palu­chow­skiego, Gdańsk 2015. Cena: 59 zł.

Tom X  W epoce żaglow­ców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod red. Beaty Możejko, przy współ­pracy Ewy Boja­ru­niec-Król, Gdańsk 2016.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XI  „…odw­ra­camy dusze nasze na ścieżki pokoju i zgody”. Gdańsk i Krzy­żacy w 550. rocz­nicę zawar­cia II pokoju toruń­skiego. Kata­log wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska w Dwo­rze Artusa w dniach 22 paźdzer­nika-18 grud­nia 2016 r., pod red. Janu­sza Tru­pindy, Gdańsk 2016.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XII Darecka Kata­rzyna, Okna w Gdań­sku od śre­dnio­wie­cza do współ­cze­sno­ści. Sto­larka, oszkle­nie,oku­cia, Gdańsk 2016. Cena: 59 zł.

Tom XIII  Zespól Przed­bra­mia ul. Dłu­giej w Gdań­sku. Stu­dium arche­olo­giczne, pod red. Alek­san­dry Pudło, Gdańsk 2016. 

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XIV Pod kró­lew­ską koroną. Kazi­mierz Jagiel­loń­czyk a Gdańsk w 560. rocz­nicę wiel­kiego przy­wi­leju. Kata­log wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Muzeum Histo­ryczne Mia­sta Gdań­ska w dniach 26 maja – 1 paździer­nika 2017 roku, pod red. Ewy Boja­ru­niec-Król, Gdańsk 2017.

NAKŁAD WYCZERPANY

Tom XV. 1 Król jedzie! Wizyty wład­ców pol­skich w Gdań­sku XV-XVIII w. Kata­log wystawy czyn­nej w Muzeum Gdań­ska od 6 lipca do 30 paździer­nika 2018 r. , t. 1: Eseje, pod red. Edmunda Kizika, Gdańsk 2018. Cena: 65 zł.

Tom XV. 2   Król jedzie! Wizyty wład­ców pol­skich w Gdań­sku XV-XVIII w. Kata­log wystawy czyn­nej w Muzeum Gdań­ska od 6 lipca do 30 paździer­nika 2018 r. , t. 2: Kata­log, pod red. Jacka Krieg­se­isena, Gdańsk 2018. Cena: 65 zł.

Tom XVI Jatki mię­sne w Gdań­sku od XIV do XX wieku, pod red. Alek­san­dry Pudło, Wal­de­mara Ossow­skiego i Ewy Tra­wic­kiej, Gdańsk 2018.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA ZA DARMO:

https: //mu­zeumg­dansk. pl/zbiory-onli­ne­/do-pobra­nia/ 

Last update : 12.09.2019 08:56
Content author : Alicja Bittner
<div> </div>

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected