Skip to main content

Staż

Staż w Dziale Edukacji

Dział Edukacji Muzeum Gdańska jest partnerem programu „Staże w instytucjach kultury”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Każdego roku organizowane są trzy edycje programu: Wiosenna, Letnia oraz Jesienno-Zimowa.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

- studenci 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów,

- wiek do 30 roku życia,

- bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,

- spełnienie dodatkowych warunków określonych każdorazowo w ofercie udostępnionej w ramach trwającego naboru.

Długość staży:

Tryb realizacji stażu wynika z bezpośrednich ustaleń między stażystą a Muzeum, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość stażu jest każdorazowo ustalana indywidualnie i uzależniana od możliwości i potrzeb Muzeum oraz od harmonogramu zajęć stażystów w ciągu roku.

W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania.

Zobowiązania Muzeum:

Muzeum udostępnia stanowisko pracy, określa profil stażu (skoncentrowanego na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.

Muzeum wyznacza opiekuna stażu(y), który jest odpowiedzialny za przygotowanie planu stażu i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu ze stażystą przed rozpoczęciem stażu. Opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg stażu(y) oraz wymianę informacji z NCK.

Czy staże są płatne?

Nie, stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.

Kto ubezpiecza stażystę?

Staże odbywają się na podstawie porozumień o wolontariacie. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia stażysty reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy stażyści otrzymują potwierdzenie odbycia stażu?

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów (planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego). Dokumenty do pobrania na stronie koordynatora (https://nck.pl/).

Dodatkowe informacje na temat staży w Dziale Edukacji Muzeum Gdańska: Monika Kryger, m.kryger@muzeumgdansk.pl, tel. +48 512 418 745

Last update : 27.11.2018 10:46
Content author : h.kotarski

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected