Skip to main content

Praktyki

Praktyki w Muzeum Gdańska

Praktyki studenckie w Muzeum Gdańska

SZANOWNI PAŃSTWO!

Z UWAGI NA PANUJĄCY W POLSCE STAN EPIDEMII W ROKU 2020 MUZEUM GDAŃSKA NIE BĘDZIE ORGANIZOWAĆ  PRAKTYK STUDENCKICH (PRZEWIDZIANYCH REGULAMINEM STUDIÓW), A TAKŻE STAŻY ABSOLWENCKICH I PRAKTYK ABSOLWENCKICH.

W PRZYPADKU INNYCH FORM WSPÓŁPRACY (NP. STAŻE Z INSTYTUCJI PARTNERSKICH, WOLONTARIAT) DECYZJE BĘDĄ PODEJMOWANE INDYWIDUALNIE.

 

Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich w Muzeum Gdańska.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacje o trybie przyjmowania na praktykę i podstawowych wymogach.

 

Kto może odbyć praktyki studenckie w Muzeum Gdańska?

Zapraszamy studentów, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych praktyk studenckich wymaganych w programie studiów.

Praktyki przeznaczone są przede wszystkim dla studentów kierunków humanistycznych (takich jak np: historia, archiwistyka, historia sztuki, turystyka i krajoznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo i innych podobnych). Możliwe jest także przyjęcie kandydatów z innych kierunków studiów, jeśli zakres praktyki, określony przez uczelnię, możliwy jest do zrealizowania w ramach działalności Muzeum.

 

Gdzie student odbywa praktykę?

Praktykę odbywa się w jednym z oddziałów Muzeum Gdańska lub w jednym dziale Muzeum (np. Dział Historii, Dział Digitalizacji itp.), gdzie poznaje specyfikę pracy i zbiory danego oddziału/działu pod kierunkiem opiekuna praktyki. Część praktyki może być przeznaczona na zapoznanie z innymi oddziałami i działami Muzeum.

 

Co zawiera program praktyk?

W czasie praktyki studenci włączani są w bieżącą pracę muzealną (np. wszechstronne opracowanie muzealiów, organizację wystaw, organizację zwiedzania, prace nad publikacjami, organizację zajęć edukacyjnych, konferencji, warsztatów itd.). Zawsze staramy się dostosowywać przebieg praktyk do kierunku i etapu studiów.

 

Czy mogę wybrać Oddział lub Dział Muzeum na praktykę?

W podaniu można wskazać oddział lub dział, który najbardziej Państwa interesuje, który chcieliby Państwo poznać. Jednak w razie braku miejsc w preferowanym przez Państwa oddziale lub dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym oddziale, dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

 

Czy istnieje limit miejsc na praktyki studenckie?

Tak. W każdym roku Muzeum może przyjąć różną liczbę osób. Jest to zawsze związane z bieżącą pacą  Muzeum. O przyjęciu na praktykę decyduje liczba miejsc w danym roku i kolejność zgłoszeń.

 

Ile trwa indywidualna praktyka studencka?

Czas praktyki określa regulamin studiów uchwalony przez Państwa uczelnię. Zazwyczaj podany jest w wymiarze godzinowym i wynosi np. 40, 80 lub 160 godzin co oznacza 7, 14 lub 30 dni (w zależności od kierunku i etapu studiów).

 

W jakich terminach odbywają się praktyki studenckie w Muzeum Gdańska?

Praktyki studenckie w Muzeum Gdańska mogą odbywać się przez cały rok kalendarzowy. Każdy termin jest uzgadniany indywidualnie z kandydatem. Najczęściej studenci zgłaszają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Czy mogę rozłożyć moją praktykę studencką w czasie lub odbyć ją z przerwami?

Najczęściej nie. Zarówno programy praktyk określone przez uczelnie jak i tryb pracy Muzeum wymaga, by praktyka odbywała się w sposób ciągły. Zazwyczaj w godzinach pracy instytucji tzn. pon.-pt. 8:00-16:00. Nie jest możliwe przychodzenie na praktykę w tzw. „okienkach dydaktycznych” w czasie roku akademickiego, by w ten sposób „uzbierać” wymaganą liczbę godzin praktyki. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach możliwe jest wyznaczenia na praktykę konkretnych dni tygodnia lub zaplanowanie przerwy w realizacji praktyki.

 

Jak ubiegać się praktykę studencką w Muzeum Gdańska?

Należy złożyć na piśmie indywidualne podania o odbycie praktyk skierowanego do dyrektora Muzeum Gdańska.

Podanie można złożyć osobiście w Kancelarii Muzeum, wysłać pocztą na adres Muzeum lub wysłać jako załącznik poczty email na adres: kancelaria@muzeumgdansk.pl.

W podaniu należy zamieścić:

- swoje dane osobowe,

- telefon i email,

- nazwę uczelni, rok i kierunek studiów,

- wymiar godzinowy praktyki wg programu studiów,

- preferowany przez Studentkę/Studenta termin praktyki,

-  ewentualnie preferowany oddział lub dział Muzeum Gdańska.

Jeśli Państwa uczelnia wymaga wydania tzw. „zgody na praktykę” na specjalnym formularzu uczelnianym to formularz taki prosimy dołączyć do podania. UWAGA! – sam formularz pobrany z uczelni nie jest podaniem.

 

W jakim terminie należy złożyć podanie?

Podanie można złożyć w dowolnym momencie. Prosimy jednak brać pod uwagę, że decyduje m.in. kolejność zgłoszeń oraz, że rozpatrzenie podania, dalsze uzgodnienia, a następnie zatwierdzenie umowy może zająć od 2 do 4 tygodni. Prosimy o składanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Co dzieje się dalej z podaniem?

Podania rozpatrywane będą przez dyrektora Muzeum Gdańska w porozumieniu z kierownikami Oddziałów i Działów. Ze względu na terminarz własnych prac Muzeum może zaproponować zmianę terminu praktyki. W razie braku miejsc w preferowanym przez Studentkę/Studenta oddziale lub dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym oddziale, dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

 

Jak zostanę zawiadomiony o wyniku rekrutacji?

Po rozpatrzeniu podania (w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie) pracownik Muzeum skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo i przekaże informacje na temat miejsca i terminu praktyk, opiekuna praktyk, wymaganych dokumentów oraz innych szczegółów.

 

Otrzymałem miejsce na praktykę – jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania Studentka/Student dostarcza do Muzeum dokument przygotowany i podpisany przez Uczelnię (dwa egzemplarze), którym może być:

  1. umowa o organizacji indywidualnej praktyki studenckiej (jeśli nie istnieje odrębne porozumienie Muzeum-Uczelnia)

albo

  1. skierowanie na indywidualną praktykę studencką (jeśli podpisano porozumienie Muzeum-Uczelnia – dotyczy studentów Uniwersytetu Gdańskiego)

Ponieważ dokument musi przejść w Muzeum weryfikację prawną należy go dostarczyć co najmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie strony (Uczelnia i Muzeum) Studentka/Student przystępuje do praktyki.

 

Gdzie należy składać dokumenty?

Wszystkie dokumenty należy składać w Kancelarii Muzeum Gdańska.

 

Wypełniłem wszystkie formalności i chcę zacząć praktykę - kiedy i gdzie mam się zgłosić?

Student/Studentka kontaktuje się mailowo lub telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Muzeum - opiekunem praktyk, który wyznaczy miejsce i czas pierwszego spotkania.

 

Nie kwalifikuję się na praktykę studencką. Czy mogę odbyć inną formę praktyk/stażu w Muzeum Gdańska?

Tak. Muzeum Gdańska podejmuje współpracę także w formie:

- praktyki absolwenckiej

- stażu absolwenckiego

- stażu w ramach programów partnerskich

- programu Erasmus Plus

- wolontariatu

Po więcej informacji prosimy zwracać się do Kancelarii Muzeum.

 

Mam inne pytanie dotyczące praktyk studenckich?

Pytania można kierować do koordynatora praktyk studenckich w Muzeum Gdańska, dr Anny Frąckowskiej, a.frackowska@muzeumgdansk.pl, tel. +48 502 814 119.

 

 

Last update : 08.05.2020 09:21
Content author : Piotr Stój

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected