Przejdź do treści głównej

Klasy VII-VIII s.p. i szkoły ponadpodstawowe

Oferta lekcji muzealnych on-line dla klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  • Muzealna lekcja plastyki

Zajęcia poświęcone zostały wyposażeniu wielkiej Sali Rady, najpiękniejszego, najcenniejszego i najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia w Ratuszu Głównego Miasta. Jest to jedyne pomieszczenie Ratusza, w którym zachowało się prawie w całości oryginalne wyposażenie pochodzące z przełomu XVI i XVII wieku. Zdemontowane w 1943 roku i wywiezione poza Gdańsk, ocalało ze zniszczeń II wojny światowej. Najważniejszą częścią wystroju sali jest zespół malarsko-rzeźbiarski, znajdujący się na drewnianym stropie. Twórcą umieszczonych na suficie 25 malarskich przedstawień opartych na wątkach mitologicznych, biblijnych i antycznych oraz emblematach był Isaak van den Block, natomiast snycerkę wykonał Simon Herle. W środkowej partii stropu znajduje się obraz „Apoteoza Gdańska”, będący jednym z najbardziej znanych dzieł gdańskiej sztuki, który przedstawia symbolicznie źródła dobrobytu miasta w XVII wieku. Ściany tego pomieszczenia zdobi siedem kompozycji malarskich Hansa Vredemanna, symbolicznie ukazujących wartości etyczno-moralne.

Kontakt: Dział Edukacji, Anna Czarnota, 503 437 825

Lekcja powstała w odniesieniu do podstawy programowej liceów i techników:
1/ znajomość terminów i pojęć właściwych dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych,
2/ rozumienie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii i religii,
3/ umiejętność dokonania analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin,
4/ interpretacja i odczytanie wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki,
5/ znajomość zabytków i dzieł architektury najbliższej okolicy,
6/ umiejętność opisania dzieł sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu,
7/ znajomość cech sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji,
8/ rozróżnianie podstawowych motywów ikonograficznych,
9/ określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła,
10/ wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie,
11/ w malarstwie i grafice: opisanie kompozycji, koloru, sposobu ukazania iluzji przestrzeni,
12/ rozpoznanie w dziele sztuki tematu i wskazanie jego źródła ikonograficznego,
13/ rozpoznanie podstawowych motywów ikonograficznych, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorii wybranych pojęć na podstawie atrybutów.

 

  • Tajemnice medycyny

Zdjęcia poświęcono dawnym gdańskim medykom, prekursorom w rozmaitych dziedzinach medycznych. Stanowią nie tylko ciekawą podróż przez historię ochrony zdrowia ale także pokazują jak zmieniało się rozumienie kondycji człowieka, jak ewoluowała wiedza o mechanizmach rządzących naszym ciałem. Gdańsk od XVI wieku był jednym z głównych ośrodków rozwoju medycyny w Rzeczypospolitej. Choć niewiele ma to wspólnego z dzisiejszym pojmowaniem medycyny, gdańscy medycy podejmowali niekiedy heroiczne wysiłki dla ratowania zdrowia mieszkańców. Na zajęciach poznamy ich tajemnice i specyfikę pracy w okresie baroku i oświecenia. 

Kontakt: Dział Edukacji, Krzysztof Kucharski, 789 449 683

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:
I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII: 
VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa VII-VIII:

VII/ Uczeń:
charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).
wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe.
charakteryzuje postęp techniczny jako rezultat wojny;

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Biologia klasa VII-VIII:

Organizm człowieka.
1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm).
2. Skóra. Uczeń:
1) przedstawia funkcje skóry;
2) rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa związek budowy tych elementów z funkcjami pełnionymi przez skórę; 
3) uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej w przypadku rozpoznania niepokojących zmian na skórze; 
4) podaje przykłady chorób skóry (grzybice skóry, czerniak) oraz zasady ich profilaktyki;
5) określa związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV ze zwiększonym ryzykiem występowania i rozwoju choroby nowotworowej który. 
3. Układ ruchu. Uczeń: 
1) rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn; 
2) przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę składników chemicznych kości; 
3) przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów;4) uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu; 
5) podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płasko-stopie, krzywica, osteoporoza) oraz zasady ich profilaktyki. 
4. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 
1) rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budo-wy tych elementów z pełnioną funkcją; 
2) rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu; przed-stawia przyczyny próchnicy i zasady jej profilaktyki 
5. Układ krążenia.  Uczeń: 
1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, we-dług opisu itd.) i przedstawia ich funkcje; 
2) analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym; 
3) przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze); 
5) planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi;
6) analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowa-nie układu krążenia;
8) uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego
6. Układ odpornościowy. Uczeń: 
1) wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje;
2) rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności (czynna, bierna, naturalna, sztuczna);
3) porównuje istotę działania szczepionek i surowicy; podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia konieczność stosowania obowiązkowych szczepień;

Ostatnia aktualizacja : 27.01.2021 17:24
Autor treści : Monika Kryger

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje