Przejdź do treści głównej

Szkoły ponadpodstawowe

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Nasze lekcje muzealne poświęcamy wybitnym gdańskim zabytkom oraz historii i dziedzictwu naszego miasta. Staramy się pokazać, jaką wartość niesie ze sobą wspólna tożsamość miejsca i ludzi. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na kontakt z zabytkiem i namacalnymi świadkami historii.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika oraz branżowe szkoły II stopnia) do wspólnego poszerzania wiedzy. Wybraliśmy najciekawsze i najistotniejsze zagadnienia z zakresu historii Polski i Gdańska, sztuki, nauk przyrodniczych i społecznych. Nasze zajęcia nie tylko wzbogacą wiadomości pozyskane podczas zajęć szkolnych, ale pozwolą skonfrontować nabytą wiedzę i wyobrażenia z namacalnymi świadkami historii.

 

Ratusz Głównego Miasta

Gdańszczanin obywatelem

Być gdańszczaninem, to brzmi dumnie! Czy każdy urodzony w dawnym Gdańsku był jego obywatelem? Podczas zajęć zaprezentujemy ceremoniał związany z wizytami władców polskich w Gdańsku oraz okoliczności, jakim one towarzyszyły. Porozmawiamy także o problematyce tożsamości, przynależności i obywatelstwa. Jak zmieniały się te pojęcia i na ile dawne ideały pozostały aktualne?

Zapisy: Krzysztof Kucharski, + 48 789 449 683

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia i Teraźniejszość
I. Wiedza o podstawach życia społecznego. Uczeń:
1. wyjaśnia, dlaczego człowieka rozumie się w tradycji jako „istotę społeczną” (animal sociale), charakteryzuje odgrywane przez niego role społeczne oraz znaczenie życia społecznego dla jego rozwoju i spełnienia;
2. wyjaśnia, w jaki sposób rozwijana w nowożytności koncepcja „umowy społecznej” różni się od tradycyjnego pojmowania naturalności więzi społecznych;

3. przedstawia klasyczne określenie dobra wspólnego (bonum commune) i charakteryzuje jego obecność we współczesnych doktrynach politycznych; 

4. wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw; przedstawia specyfikę każdego z nich i ich komplementarność; 

5. wyjaśnia znaczenie wspólnoty samorządowej; zna treść i genezę zasady pomocniczości jako fundamentu współczesnych państw i formułuje płynące z niej wnioski dla codziennego funkcjonowania;

6. wyróżnia wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia, kultury, sposobu życia, interesów i sytuacji ekonomicznej, w tym zarówno narody, jak i inne grupy społeczne znajdujące się wewnątrz podstawowych społeczności ludzkich (np. klasy i warstwy społeczne, grupy zawodowe, wyznaniowe, narodowościowe);
7. wyjaśnia proces tworzenia się narodu oraz różnorodność kontekstów znaczeniowych tego pojęcia; wyjaśnia, na czym polega patriotyzm oraz czym różni się od szowinizmu i kosmopolityzmu; wskazuje przykłady postaw patriotycznych we współczesnym świecie.

 

Gdańsk 1945. Miasto feniks 

Uczestnicy tych zajęć poznają genezę idei odbudowy Gdańska po 1945 roku, pomysły na jej realizację i faktyczny sposób przeprowadzenia.  Perspektywą, dzięki której będą mogli lepiej poznać te zagadnienia, będzie proces odbudowy Ratusza Głównego Miasta. Zajęcia mają uwrażliwić odbiorców na dzisiejszą przestrzeń miasta i ułatwić czytanie jej kontekstu historycznego. 

Zapisy: Krzysztof Kucharski, + 48 789 449 683

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia
LI Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny. Uczeń:
1. charakteryzuje polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej. 
LIII Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:
1. analizuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

Pod krzyżem i menorą. Gdańsk w dobie reformacji i kontrreformacji.

Uczestnicy zajęć poznają przebieg oraz skutki reformacji i kontrreformacji w Gdańsku, mieście słynącym z powszechnej religijnej tolerancji, o specyficznej dla kraju nad Wisłą strukturze wyznaniowej. Przedstawimy różne odłamy chrześcijaństwa, które występowały wówczas w mieście, ich doktryny i różnice. Wyjaśnimy także podstawowe założenia judaizmu i status społeczny tej grupy wyznawców. 

Zapisy: Michał Lubiejewski, tel. +48 503 437 825

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia
XVI Reformacja i jej skutki. Uczeń:
1. wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci;
2. wyjaśnia rolę soboru trydenckiego i opisuje różne aspekty reformy Kościoła katolickiego;
3. opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI wieku i miejsce Rzeczypospolitej na niej. 
Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia i Teraźniejszość
I. Wiedza o podstawach życia społecznego. Uczeń:
6. wyróżnia wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia, kultury, sposobu życia, interesów i sytuacji ekonomicznej, w tym zarówno narody, jak i inne grupy społeczne znajdujące się wewnątrz podstawowych społeczności ludzkich (np. klasy i warstwy społeczne, grupy zawodowe, wyznaniowe, narodowościowe).

 

Warsztat gdańskiego złotnika – gdańskie srebra XVII i XVIII w. (wykład z oprowadzaniem po galerii)

Gdańsk w czasach nowożytnych był jednym z największych i najlepszych ośrodków złotnictwa w Europie Środkowej. Z pracowni tutejszych złotników wychodziły wspaniałe przedmioty trafiające na dwór królewski, do pałaców magnatów, siedzib szlachty, do kościołów i klasztorów. Spotkanie będzie opowieścią o tym, co i jak produkowali dawni złotnicy, jakie wyroby były popularne, jak je zdobiono, jakie historie opowiadały, do czego służyły, jak zmieniała się moda i obyczaje. Uczniowie dowiedzą się także, jak i dlaczego znakowano historyczne srebra i jak rozpoznawać znaki złotnicze.

Zapisy: dr Anna Frąckowska, tel. +48 502 814 119

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 2. I/2/R/5 Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce.
 3. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. XXIII/P/4 Uczeń rozpoznaje dokonania twórców epoki baroku powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 2. XXIII/R/3 Uczeń charakteryzuje cechy sztuki barokowej i opisuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia szlachty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Meble gdańskie od XVII do XIX wieku (wykład z oprowadzaniem po galerii)

Gdańsk był dużym i prężnie działającym ośrodkiem wielu rzemiosł artystycznych. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych gdańskich wyrobów były meble, które do dzisiaj są jednym z symboli i wizytówką miasta. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się skąd się wzięły i czym są typowe meble gdańskie, jakie są ich rodzaje, jak wyglądają, jak je rozpoznawać, jakie mają cechy charakterystyczne oraz jak je wykonywano. Poznają także różnice między meblami barokowymi i wykonywanymi w XIX i XX w.

Zapisy: dr Anna Frąckowska, tel. +48 502 814 119

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 2. I/2/R/5 Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce.
 3. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. XXIII/P/4 Uczeń rozpoznaje dokonania twórców epoki baroku powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 2. XXIII/R/3 Uczeń charakteryzuje cechy sztuki barokowej i opisuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia szlachty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Gdańskie srebra w XIX i XX w. (wykład z oprowadzaniem po galerii)

Gdańskie srebra po dziś dzień stanowią niezaprzeczalny dowód jakości i kunsztu. Targane zmiennymi kolejami dziejów trafiały w najróżniejsze zakątki Europy, a nawet świata, ciesząc się uznaniem przedstawicieli najróżniejszych środowisk. Śledząc ich losy, uczniowie zyskają możliwość zapoznania się z dziejami gdańskich warsztatów złotniczych przełomu wieków, ich niezwykłymi wytworami oraz drogami, jakie owe wytwory przebyły w drodze do najznamienitszych współczesnych kolekcji.

Zapisy: dr Anna Frąckowska, tel. +48 502 814 119

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/2/R/5 Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce.
 2. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

 

Wątki propagandowe w odbudowie Ratusza Głównego Miasta po 1945 r. (wykład z oprowadzaniem po piętrze reprezentacyjnym Ratusza)

Zniszczony w wyniku działań wojennych w marcu 1945 roku, Ratusz Głównego Miasta został zakwalifikowany do rozbiórki. Dzięki wspólnemu wysiłkowi różnych środowisk udało się go odbudować, jednak z powodu dominującej pozycji partii komunistycznej, renowacja została przeprowadzona w ściśle kontrolowany sposób. Efekty tych działań, w tym wątki silnie propagandowe, widoczne są po dziś dzień. Uczniowie zyskają możliwość zapoznania się z językiem propagandy, polityką historyczną doby Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz motywami popularnymi w stylistyce owych czasów.

Zapisy: dr Anna Frąckowska, tel. +48 502 814 119

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 2. I/2/P/5 Uczeń charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki.
 3. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. LVI/P/1 Uczeń przedstawia proces sowietyzacji kraju na płaszczyźnie ustrojowej, gospodarczo-społecznej i kulturowej.
 2. LVI/R/1 Uczeń wyjaśnia założenia propagandy komunistycznej i charakteryzuje cechy sztuki socrealizmu 

 

Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość. 

Lekcja muzealna zrealizowana w oparciu o wystawę "Wolę o tym nie mówić" dotyczy historii Gdańska w przełomowych latach II wojny światowej i okresie powojennym. Podczas zajęć poruszamy zagadnienia związane z losem tutejszych Polaków, Niemców i Kaszubów, wynikające z osobistych wyborów, lub braku możliwości ich autonomicznego dokonania. Rozmawiamy też o tym, jak działa pamięć i jakie są sposoby na odkrywanie i budowanie własnej tożsamości. 

Zapisy: Mateusz Jasik, tel. +48 789 449 681

UWAGA! lekcja odbywa się wyłącznie w okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. 

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia:

XLVIII Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń:
1. przedstawia prawnoustrojowe regulacje okupacyjnych władz dotyczące terytorium państwa polskiego i zamieszkującej tam ludności;
2. przedstawia realia życia codziennego w okupowanej Polsce;
LI. Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny. Uczeń:
1. charakteryzuje polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej;
LIII. Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:
1. analizuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

Dwór Artusa

Tradycje i legendy arturiańskie od Luciusa Artoriusa Castusa do gdańskiego Dworu Artusa

Nazwa Dworu Artusa pochodzi od imienia legendarnego wodza Celtów Artura (V i VI w. n.e.). Dla ówczesnych ludzi był on wzorem cnót rycerskich a Okrągły Stół, przy którym zasiadał ze swoimi dzielnymi rycerzami, symbolem równości i partnerstwa. Podczas zajęć porozmawiamy o rozwoju mitu arturiańskiego i tradycji Okrągłego Stołu w Europie między XII a XVII wiekiem. Symbolika „okrągłego stołu” jest wszak obecna również w naszym dzisiejszym doświadczeniu.

Zapisy: Krzysztof Jachimowicz, + 48 789 449 652

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/2 Uczeń rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);
 2. I/1/P/9 Uczeń rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji.
 3. I/1/P/11 Uczeń rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych.
 4. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 5. I/1/P/16 Uczeń rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.
 6. I/1/R/3 Uczeń rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych oraz odczytuje ich funkcje.
 7. I/1/R/5 Uczeń rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich, rozumie ich uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji.
 8. I/1/R/9 Uczeń rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje archetypy w utworach literackich oraz określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych.
 9. I/2/R/6 Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje styl indywidualny (dzieła literackiego, autora) oraz styl typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego, epoki) i wykorzystuje tę wiedzę w interpretacji utworu literackiego.

Chrześcijańskie motywy w wystroju Wielkiej Hali Dworu Artusa

Czasy rozkwitu Dworu Artusa przypadają na wiek XVI i XVII, ale jego historia sięga znacznie wcześniej. Nazwa budynku "curia regis Artus" (dwór króla Artusa), wzniesionego w Gdańsku w latach 1348-1350, pojawiła się pierwszy raz w 1357 w miejskim zapisie o czynszu gruntowym z 1350. Od początku jego użytkownicy przykładali najwyższą wagę, by dekoracje dworu odzwierciedlały ich własny splendor, a także przekonania i ideały. Podczas zajęć bogate wyposażenie wnętrza posłuży nam do omówienia zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Porozmawiamy o moralitetach, postaciach świętych (patronów bractw) oraz, szerzej, o katolicyzmie i protestantyzmie.

Zapisy: Krzysztof Jachimowicz, + 48 789 449 652

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. VIII/R/2 Uczeń charakteryzuje genezę, rozwój i rolę średniowiecznych miast, z uwzględnieniem miejskich republik kupieckich.
 2. Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:
 3. I/1/P/11 Uczeń rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych.
 4. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 5. I/2/P/5 Uczeń charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;
 6. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.
 7. I/1/R/3 Uczeń rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych oraz odczytuje ich funkcje

Lektury obowiązkowe:

P/1 Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

Dzieje gdańskiego Dworu Artusa

Dwór Artusa (Curia Regis Artus), w ciągu wieków swego istnienia był miejscem spotkań kupców gdańskich, następnie siedzibą giełdy, by ostatecznie stać się obiektem muzealnym. Nazwa nawiązuje do imienia legendarnego króla Brytów, Artura (V–VI wiek), znanego m.in. z biesiadowania ze swymi rycerzami przy Okrągłym Stole. Dwory Artusa znane były już w XII–XIII wieku w Anglii, Hiszpanii, Flandrii i Niemczech. Gdański dwór po raz pierwszy wspomniano 23 IV 1350. W latach 1370–1379 staraniem bogatych kupców gdańskich wybudowano nowy, większy budynek, który do dziś króluje niepodzielnie przy Długim Targu. Spotkanie w całości poświęcimy historii jednego z najważniejszych gdańskich zabytków i tradycjom z nim związanym.

Zapisy: Krzysztof Jachimowicz, +48 789 449 652

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. VIII/P/3 Uczeń charakteryzuje realia życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi.
 2. VIII/R/2 Uczeń charakteryzuje genezę, rozwój i rolę średniowiecznych miast, z uwzględnieniem miejskich republik kupieckich.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/2/P/5 Uczeń charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;
 2. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

 

Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa

Na kartach Biblii… (czas trwania: 1,5 godziny)

Biblia jest jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej: w sferze religijno-moralnej stanowi podstawę stosunków międzyludzkich, w sferze kulturowej jest natchnieniem artystów i filozofów. Przez wieki stanowiła potężną inspirację dla malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, twórców literatury i filmu, bowiem oferuje nam nieskończoną ilość kodów, znaczeń i symboli. Dziś nie wszystkie rozumiemy, niegdyś jednak były powszechnie znane i wykorzystywane w dziełach sztuki, zdobieniach wnętrz, a nawet na przedmiotach codziennego użytku. O ikonografii biblijnej Starego Testamentu, motywach i typach ikonograficznych porozmawiamy na przykładzie wnętrz Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.

Zapisy: Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. +48 798 035 645

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/11 Uczeń rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych.
 2. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 3. I/1/R/9 Uczeń rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje archetypy w utworach literackich oraz określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych.
 4. I/2/P/5 Uczeń charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki.
 5. I/2/R/3 Uczeń rozpoznaje nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze współczesnej.

Lektury obowiązkowe:

P/1 Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

Bóstwa i boginie (czas trwania: 1,5 godziny)

Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która wiele z niej zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i była nieustannie obecna w różnych przejawach życia społecznego, wyjaśniając miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Stanowiąc niewyczerpalne źródło inspiracji dla sztuki, zakorzeniła się silnie w kulturze materialnej Europy. Podczas zajęć porozmawiamy o mitologii greckiej szczodrze reprezentowanej w przestrzeni Gdańska. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie materiału omawianego podczas lekcji.

Zapisy: Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. +48 798 035 645

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. III/P/4 Uczeń  charakteryzuje religię starożytnych Greków.
 2. III/P/5 Uczeń rozpoznaje osiągnięcia kulturowe starożytnych Greków.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/15 Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.
 2. I/2/P/6 Uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki.

Lektury obowiązkowe:

P/2 Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

P/3 Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty).

 

Dom Uphagena

Co jadano w XVIII-wiecznej Europie i w Gdańsku? (czas trwania 1,5 godziny)

Kultura jedzenia jest nieodłącznie związana z człowiekiem i wiele potrafi nam powiedzieć nie tylko o nim samym, ale również o epoce, kulturze czy społeczności, w której żył. W wielu państwach europejskich, w których rozkwitała gospodarka, rozkwitała także sztuka kulinarna i finezja jadalnianych utensyliów. Można to także zauważyć w meblarstwie, czy wyrobach porcelanowych, których kunszt wykonania i wytworność budziły podziw i uznanie. Na zajęciach „Co jadano w XVIII-wiecznej Europie i w Gdańsku?” będziemy mieli okazję odpowiedzieć sobie na to, i na wiele innych pytań związanych, z wytwarzaniem, spożywaniem, serwowaniem i przechowywaniem żywności. 

Zapisy: Krzysztof Kucharski, +48 789 449 683

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. III/P/R/1 Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.
 2. III/P/R/3 Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.
 3. I/R/2/5 Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje główne style w architekturze i sztuce.
 4. III/P/1/1 Uczeń formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych.
 5. III/P/2/1 Uczeń zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia Sztuki:

 1. I/R/2 Uczeń wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji.
 2. I/R/3 Uczeń rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne).
 3. I/R/8 Uczeń porównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; uwzględnia źródła inspiracji, wpływ wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów.
 4. II/R/7 Uczeń rozróżnia podstawowe motywy ikonograficzne.
 5. II/R/8 Uczeń wymienia różne funkcje dzieł sztuki, takie jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna
  i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna.
 6. II/R/10 Uczeń określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła.
 7. II/R/14 Uczeń wskazuje środki stylistyczne i środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło
  z odpowiednim stylem, środowiskiem artystycznym lub autorem.
 8. II/R/15 Uczeń rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne.
 9. II/R/16 Uczeń rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów.
 10. II/R/18 Uczeń formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki.
 11. IV/R/6 Uczeń właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych.
 12. IV/R/7 Uczeń rozpoznaje i nazywa technikę artystyczną zastosowaną przy wykonywaniu dzieła.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. I/P/R/2 Uczeń dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych.
 2. XXIV/P/2 Uczeń wyjaśnia główne idee oświecenia i rozpoznaje dokonania epoki w dziedzinie kultury.
 3. XXIV/R/3 Uczeń charakteryzuje sztukę klasycystyczną.

 

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 – 1939

Nasza lekcja opowiada o sytuacji politycznej, społecznej, religijnej i ekonomicznej na terenie WMG. Omawia także zagadnienie obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, jako wyrazu silnego poczucia patriotyzmu Polonii gdańskiej. Na przykładzie znanych rodów gdańskich narodowości polskiej ukazuje losy Polaków podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Podczas zajęć wysłuchamy wspomnień gdańszczan, którzy pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, co znaczyło być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku i dlaczego Polacy stanęli do obrony Poczty Polskiej?

Zapisy: Maciej Ostrowski: +48 789 449 667

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Historia:

 1. XL/R/3 Uczeń wyjaśnia przyczyny i opisuje przejawy kryzysu demokracji w okresie międzywojennym.
 2. XLV/P/2 Uczeń wyjaśnia wpływ polityki hitlerowskich Niemiec na rozbijanie systemu wersalskiego.
 3. XLVI/P/1 Uczeń charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu
  II wojny światowej.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla Język Polski:

 1. I/1/P/9 Uczeń rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji.

Spełnione aspekty podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, technikum dla Wiedza o Społeczeństwie:

 1. IV/P/7 Uczeń wykazuje różnice w przestrzeganiu praw człowieka w państwie demokratycznym i niedemokratycznym; przedstawia problem łamania praw człowieka w wybranym państwie niedemokratycznym.

 

Wartownia Nr 1 na Westerplatte

Westerplatte. Szlak Pamięci

II Wolne Miasto Gdańsk, 1920–1939, powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między interesami niemieckimi a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji. Nasze zajęcia mają charakter plenerowy. Składa się na nie zwiedzanie Wartowni, pierwszej i jak dotąd jedynej izby muzealnej na Westerplatte. Podczas spaceru uczestnicy poznają ponad trzystuletnią historię półwyspu, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku.

Zapisy: Mateusz Jasik, tel. +48 789 449 681

UWAGA! lekcja odbywa się wyłącznie we wrześniu 2022 oraz maju-czerwcu 2023 

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia:

XLVI Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń:
1. charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej;
2. wyjaśnia cele wojenne hitlerowskich Niemiec i ZSRS; charakteryzuje główne linie narracyjne antypolskiej propagandy agresorów uzasadniających swój atak na Polskę;
3. charakteryzuje etapy wojny obronnej, podaje przykłady bohaterstwa obrońców, w tym: Westerplatte, Poczty Polskiej, Mokrej, Wizny, bitwy nad Bzurą, Warszawy i Kocka, oraz zbrodni wojennych dokonanych przez agresorów, w tym w: Wieluniu, Bydgoszczy, Katowicach i Grodnie;
6. wyjaśnia przyczyny przegrania przez Polskę wojny obronnej. 

 

Ostatnia aktualizacja : 27.10.2022 14:25
Autor treści : Monika Kryger

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje