Przejdź do treści głównej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności

Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron oraz podstron www.muzeumgdansk.pl; strony i podstron http://dziedzictwo-gdansk.pl oraz www.murman.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Stój, p.stoj@muzeumgdansk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 573 31 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Muzeum Gdańska składa się z 10 Oddziałów, w tym:

 

Pięciu Oddziałów obsługujących ruch zwiedzających przez cały rok kalendarzowy, tj.:

Ratusza Głównego Miasta Gdańska (niektóre pomieszczenia są niedostępne ze względu na wynajem związany z wydarzeniami organizowanymi przez inne podmioty)

Dworu Artusa (z częstymi wyjątkami na wydarzenia organizowane przez inne podmioty)

Domu Uphagena

Muzeum Bursztynu

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

 

Trzech Oddziałów czynnych w letnim sezonie turystycznym (1 maj - 30 wrzesień), tj.:

Twierdzy Wisłoujście

Wartowni nr 1 na Westerplatte

Muzeum Nauki Gdańskiej (dawniej: Muzeum Zegarów Wieżowych)

 

Dwóch Oddziałów w budowie, albo zamkniętych z powodu prac organizacyjnych, tj.:

Kuźni Wodnej w Oliwie

Muzeum Gdańska (w organizacji)

 

Do budynków, oddziałów Muzeum Gdańska prowadzi/prowadzą:

 

jedno wejście:

 

Muzeum Bursztynu, ul. Targ Węglowy 26

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, pl. Obrońców Poczty Polskiej 1 / 2

Dom Uphagena, ul. Długa 12

Twierdza Wisłoujście, ul. Stara Twierdza 1

Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Profesorska 3

Wartownia nr 1 na Westerplatte, ul. mjr Henryka Sucharskiego 70

Kuźnia Wodna w Oliwie, ul. Bytowska 1a

 

dwa wejścia:

 

Ratusz Głównego Miasta

dla zwiedzających: ul. Długa 46/47 (przez przejście bramne)

dla interesantów: ul. Piwna 35/37 (przez przejazd bramny)

Dwór Artusa,

dla zwiedzających: Długi Targ 43/44 (przez przedproże)

dla interesantów: ul. Chlebnicka 1 (przez stopnie)

Kasy biletowe i punkty informacyjne poszczególnych oddziałów znajdują się w pomieszczeniach blisko wejść do poszczególnych obiektów na tych samych poziomach co wejście, z wyjątkiem:

Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Profesorska 3; kasa biletowa znajduje się w środku wieży, po pokonaniu ok. 60 stopni klatką schodową

Wartownia nr 1 na Westerplatte, ul. mjr Henryka Sucharskiego 70; kasa biletowa znajduje się przed obiektem

Dla osób na wózkach dostępny w całości jest jedynie Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47. W budynku jest winda, wszystkie galerie na kolejnych piętrach są dostępne dla osób na wózkach po uprzednim zgłoszeniu chęci wizyty i uzgodnieniu terminu z Działem Administracji (administracja@muzeumgdansk.pl). Między poszczególnymi salami występują progi i nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

W pozostałych wyżej wymienionych oddziałach, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym (np. wind, podjazdów, etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje